Новини

Меморандум на национално представителните организации на и за хора с увреждания

20.01.2016

от 3-ти декември 2015 г. на национално представителните организации на и за хора с увреждания за незабавни действия в изпълнение на Конвенцията на ООН за спазване правата и защита достойнството на хората с увреждания. Конкретни искания, решаването на които са от компетенцията на държавните институции:

1.    Съгласуване на промени, които не са дискриминиращи спрямо хората с увреждания при провеждане на медицинската експертиза. Предлаганите промени сега са неприемливи за организациите на хората с увреждания.

2.    Незабавно изпълнение на поетия от държавата ангажимент за осигуряване на достъпна архитектурна среда, което да даде свободен достъп на хората със специфични възможности до всички обществени сгради в страната, съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 2009 г. Този ангажимент държавата трябваше да е изпълнила до края на 2007 г.

3.  Разработване на план за реално осигуряване на работни места за хора с увреждания с цел намаляване на безработицата сред тези хора. Изработване на специализиран закон за социалното предприемачество и субсидирана заетост на  младежи и жени с увреждания.

4.  Удължаване на минималния срок на валидност на експертните решения на ТЕЛК.

5.  Незабавно дотиране на минимум 30 % от сметките за ползвана електроенергия за хора с увреждания по идентична процедура на решенията на частния капитал в телекомуникационната индустрия.

6.  „Зелената енергия“ да не се заплаща от гражданите, а от държавните фондове.

7.  Реинбурсиране на лекарствените медикаменти, необходими за поддържане на живота на хората с увреждания без възрастови ограничения.

8.  Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания да се определят на стойности над 80% от минималната работна заплата за страната.

9.  Да се актуализира формулата за изчисляване на инвалидните пенсии, с оглед на тяхното увеличаване.

10.  Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги до 2 пъти от минималната работна заплата.

11.  Да се включат в списъка към ППЗИХУ нови позиции на помощните средства, медицински изделия и приспособления за хора с увреждания, отговарящи на съвременните технологии и производство.

12. Да не се допуска отнемане на облекчения за хората с увреждания и на специализираните предприятия и кооперации.

13.  Да се създадат условия гарантиращи достъпно образование за всички лица и деца с увреждания, съобразно функционалния им дефицит.

14.  Месечната добавка за деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното им образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, регламентирана в член 8д от Закона за семейни помощи за деца да бъде в размер на 70 % от минималната работна заплата, както беше до преди прехвърлянето й в този закон.

15. Да се синхронизира българското законодателство с европейското, като се въведе европейския термин „Граница на бедност“ вместо българския ГМД  Гарантиран Минимален Доход, който се явява индикатор за всички социални плащания.

16.  При подписване на Рамков договор с Българския лекарски съюз да не се допуска подмяна на преференции при заплащане на медицински такси от хора с трайни увреждания с хронично болни лица, тъй като не всички увреждания са свързани с хронични заболявания. Подписването на рамковия договор да става в твърдо установени срокове, като заинтересованите страни се обвържат с приемливи крайни срокове. Да се намали ДДС на лекарствените средства и да се възстановява на НЗОК и лечебните заведения. Да се осигурява най-малко два пъти в годината вписване  на нови позиции в реимбурсния списък, а за редките и хронични заболявания  всяко тримесечие.