Новини

Седмо заседание на работната група по разработване на новата ОП «Региони в растеж» - 2014-2020 г.

02.04.2013

На 25 и 26 март 2013 г. в гр.Правец се проведе седмото заседание на работната група по разработване на новата ОП «Региони в растеж» - 2014-2020 г.

Председателят на федерацията Е.Тодорова, като представител на организациите на и за хората с увреждания, направи предложение по разработването на новата ОП «Региони в растеж» за новия програмен период за включването на общинските специализирани предприятия, като бенефициенти по мерките, свързани със социално предприемачество и заетост на хора с увреждания, развитие на мрежата от услуги за дългосрочна грижа за възрастните хора и хората с увреждания; осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания и развитие на инфраструктура за предоставяне на услуги за хора с увреждания.

Е.Тодорова внесе официално становище за примерни допустими дейности:

  • „Основен ремонт/реконструкция/изграждане на подходяща общинска инфрактруктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания, които не са част от процеса на деинституционализация – дневни центрове, приюти, кризисни центрове, социални общежития, социални предприятия, защитени предприятия и специализирани предприятия от социалната икономика и др.”
  • „Доставка на специализирани транспортни средства, пригодени за хора с увреждания”.