Новини

Конференция на тема “Социално предприемачество”, 21.03.2013, гр.Пловдив

02.04.2013

Тази година панаирът е част от Европейски форум за социално предприемачество, който включва и международна конференция. Тя бе посветена на икономическата активност на хората с увреждания. Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни заяви, че ще подкрепи всички идеи, които се родят на конференцията в Пловдив, бе категоричен Апостолос Йоакимидис. В период на икономическа криза е много важно потенциалът на всеки един гражданин да бъде използван максимално и социалното предприемачество е един от начините, отбеляза Йоакимидис и представи партньорството между публичната администрация и социалните предприятия, чрез: структурните фондове, държавните помощи, обществените поръчки, центрове за подкрепа, изследователски центрове. Като добри практики препоръча законите за социално предприемачество във Франция, Полша Чехия, Гърция и Испания.

 

Георги Янакиев от ЕК отбеляза, че в момента се ревизират документите за регламента „де минимис” с цел опростяване на правилата. Новата версия на регламента се очаква през следващия месец – за предприятия с над 50% хора с увреждания почти всички разходи могат да бъдат поети по тази програма.

 

Председателят на НФРИ Е.Тодорова представи ролята на национално представителните организации към Националния съвет за интеграция на хората с увреждания /НСИХУ/ в подкрепа на социалното предприемачество.

 

На следващия ден форумът продължи своята работа

 

Дискусиите бяха насочени към добрите практики, включително и от участниците от Австрия и Белгия и политиките по социалното включване на хората с увреждания. Беше отбелязано, че през последните години все повече се влошава жизнения стандарт на на хората с увреждания - те остават една от най-рисковите целеви групи, изключени от пазара на труда, като намаляването на работни места за хора с увреждания води до увеличаване на бедността и социалното им изключване.

 

Конференцията обобщи предложенията на участниците в резолюция с предложения:

  1. Дългосрочно държавно субсидиране на работни места за хора с увреждания във всички форми на заетост -  обичайна работна среда, специализирана работна среда и защитена заетост.
  2. Да се предприемат спешни действия за разработване на модел за защитена заетост на хората с увреждания у нас.
  3. Финансово обезпечаване на Плана за действие към Дългосрочната стратегия за заетост на хора с увреждания за 2014 и 2015 г.
  4. Да се увеличи бюджета на Агенцията по заетостта по насърчителните мерки, свързани със заетост на хора с увреждания по Закона за насърчаване на заетостта.
  5. Да се увеличи бюджета на Агенцията за хората с увреждания за финансиране на целеви инвестиционни проекти на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания с нови 500 хил.лв. за запазване заетостта на хората с увреждания и разкриване на нови работни места.
  6. Приоритетно по новите оперативни програми за Програмен период 2014-2020 г., да се заложат отделни схеми за подобряване достъпа на хората с увреждания до достъпна среда;  заетост и кариерно развитие, професионално образование и информационно включване и т.н.
  7. Да се създадат по-благоприятни условия за участие на специализираните предприятия и кооперации на  хора с увреждания в новите оперативни програми за програмен период 2014-2020, чрез  подходящи механизми, а именно:

7.1. Средствата използвани от специализираните предприятия и кооперации за интеграция и социална рехабилитация на хората с увреждания по Наредба № 4/20.05.2005 г. за възстановяване на внесените осигурителни вноски на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания  да не се третират за минимална помощ по смисъла на Регламент/ЕО/ № 1998/2006 на ЕК.

7.2.  Създаване на нов режим при кандидатстване на специализираните предприятия и кооперации по оперативните програми и управление на проектите, а именно:

7.3.        да се замени изискването за банкова гаранция със запис на заповед (по ОП “Конкурентноспособност”). Специализираните предприятия в икономическите условия, в които работят, не могат да дадат обезпечение на банките, за да им бъде издадена банкова гаранция.

7.4.        да се завиши процентът на авансовото плащане по схемата – вместо 20% да стане 50%. Специализираните предприятия нямат свободни оборотни средства, които да вложат в размер на 80% от гранта.

7.5.        да се въведе револвиращия принцип при управление на проектите от предприятия и организации на и за хора с увреждания;

7.6.        Създаване на Гаранционен фонд за финансиране на проекти за подкрепа на трудовата реализация на хората с увреждания на специализираните предприятия и кооперации при спечелен проект: първо да финансира собствения принос на тези предприятия и второ, да отпуска преференциален безлихвен кредит за покриване на 80% от финансирания проект. Размерът на Гаранционния фонд да бъде не по-малко от 5 млн. лева. Ръководството на фонда да бъде от управително тяло – Агенцията за хората с увреждания с участие на национално-представителните организации, в които членуват специализирани предприятия и кооперации.

8. Да се разработи отделна програма към Европейския социален фонд за подкрепа на социалната икономика.

9. Изплащането на обезщетението при временна неработоспособност на работещите  в специализираните предприятия и кооперации  по чл.40 ал.5 от КСО, респ. § 22о от ПЗР на КСО да  става изцяло от бюджета на НОИ.

10.  Всеки работодател, освен  предвидените по чл.315 от КТ работни места за трудоустроени работници и служители, да осигурява   най-малко 3% от наличните работни места за хора с  трайни увреждания като тези работодатели, които са предоставили производства на специализираните предприятия и кооперации да  бъдат освобождавани  от това задължение.

         

Направените предложения за повишаване  трудовата заетост на хората с увреждания дават по-големи възможности за преодоляване на икономическата криза и последиците от нея за намаляване на бедността и социалното изключване.