Новини

На 4 декември, 2015 г. в гр. София се проведе Тематичен мониторинг на тема „Европейска година за развитие”

18.12.2015

На 4 декември, 2015 г. в гр. София се проведе Тематичен мониторинг на тема „Европейска година за развитие”, организиран от Центъра за развитие а човешките ресурси.

Бяха представени проекти по Програма Еразъм+ по различните ключови дейности.

Председателят на федерацията Е.Тодорова представи проект по КД2 – сектор „Професионално образование и обучение” EQAVET система за признаване, валидиране и акредитиране на уменията, знанията и компетенциите за доставчиците на подкрепена заетост за хора с увреждания.

Основната идея на тази международна инициатива е да се утвърди модела на подкрепена заетост като инструмент за активизиране и подкрепа на хора с увреждания. Екипът, работещ по проекта от страна на българските партньори, чрез съвместни действия разработи политики за включването на модела на подкрепена заетост в трудовото законодателство на Р България. Е. Тодорова, в качеството си на председател на НФРИ представи предложение за въвеждане на подкрепената заетост, в заседание на работната група към МТСП разработваща промените на Закона за насърчаване на заетостта. По този начин моделът на подкрепена заетост е залегнал в промените на Закона за насърчаване на заетостта към настоящия момент.

В рамките на проекта една от ключовите дейности е създаването на обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост в страните партньори по проекта. Към настоящия момент COACH@WORK работи по процеса за въвеждане на нова професия наречена консултант по подкрепена заетост, който в повечето европейски страни е популярен с названието трудов коучър. Това е специално подготвен професионалист, който оказва специализирана подкрепа на човека с увреждане, за да се осигури най-подходящото обучение, съответно работно място и задържането на това работно място от човека с увреждане. 

След изнасянето на презентациите по проектите се проведе дискусия за споделяне на опит и обмен на добри практики при управление на проекти по Програма Еразъм+.