Новини

Семинар на тема „Прилагане на индивидуален подход при работа с хора с увреждания”

02.04.2013

 

На 27-28 февруари 2013 г. в гр.София бе проведен семинар на тема  „Прилагане на индивидуален подход при работа с хора с увреждания” по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и се управлява от Национално сдружение на работодателите на хората с увреждания.

В рамките на семинара бяха представени следните теми: проект „Равни възможности, реализация, развитие” и организацията, която го управлява; по-важни аспекти в политиките за осигуряване на заетост на хора с увреждания в България и форми на заетост на хора с увреждания; мерки и програми, подпомагащи работодателите при наемане на хора с увреждания; предоставяне на услугата Центрове за подкрепа на хора с увреждания; индивидуален подход при работа с хора с увреждания.

Семинарът се организира по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-С0001 и бе насочен към екипите на Центровете за подкрепа на хора с увреждания от градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград.