Новини

В периода 29.06-2.07.2015 г. се проведоха две обучения на заети лица с увреждания в специализираните предприятия Стопански дейности КЦМ” ООД, „Мальовица” ЕООД, „Ния Милва” ЕООД и „Мир-И” ЕООД, членове на федерацията

15.07.2015

Във връзка с проекта на НФРИ, финансиран от Агенцията за хората с увреждания се проведоха две изнесени обучения в к.к Златни пясъци и гр.Св.Влас, за общо 24 лица с трайни увреждани от „Стопански дейности КЦМ” ООД, „Мальовица” ЕООД, „Ния Милва” и „Мир-И” ЕООД в модулите: „Помощ за самопомощ” и „Екипна и лична ефективност”. Участниците в обучението усвоиха знания, умения и техники за лична мотивация и ефективност, изграждане на доверие между членовете на екипа и  усвояване на някои техники за релаксация и взаимна толерантност, които да бъдат прилагани в ежедневието и стимулиране на работата в екип. Замисълът на тренинга бе да се фокусира върху развитието на личностния потенциал и ефективност на участниците за справяне със ситуации в екипите по посока на изграждане на екипен баланс, интеграция и сплотеност. Разгледани бяха и темите за управление на времето и стреса, техники за релаксация, поддържане на  мотивацията и повишаване на психичното благополучие. 

Обученията бяха проведени от доц.д-р Маргарита Бакрачева – дългогодишен експерт и лектор-психолог.

От получената обратна връзка на участниците в двете обучения беше постигната удовлетвореност, изразяваща се включително в по-високо самочувствие и мотивация за работа и активно участие в обществения, културния и професионален живот.

Управляваният проект от НФРИ беше отчетен в срок. От страна на договарящия орган – Агенцията за хората с увреждания, отчетът  беше приет без възражения