Новини

Промени по „Шанс за всички” към АСП

25.02.2013

 

На вниманието на членовете на НФРИ, изпълняващи проекти по схема  „Шанс за всички” към АСП – Промени, отнасящи се за всички бенефициенти при подаването на искане за междинно/окончателно плащане

 

При подаване на искане за междинно и/или окончателно плащане по всички одобрени за плащане оригинални фактури и други разходооправдателни документи се подпечатват с печата на бенефициента, подписват се от представляващия бенефициента или от упълномощеното от него лице и се поставя забележка „платено”, като не трябва да се засягат реквизитите на самата фактура/документ.

В описателната част на всички фактури и други разходооправдателни документи по проекта (РКО, СИС и др.) задължително следва да бъде изписан номерът на съответния договор. Задължение на счетоводителя на проекта е да изисква вписването на пълния номер на договора при съставянето на фактурите. В случаите, в които фактурите са издадени от счетоводен софтуер, който не позволява добавянето на номера на договора за БФП като допълнителен текст, е необходимо той да бъде дописан на гърба на фактурата и заверен с подписа на ръководителя на проекта.