Новини

Работна среща на 3 април 2015 по Проект „Шанс за по-добра възможност” на Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София»

09.04.2015

Е.Тодорова взе участие в работна среща на 3 април 2015 г. организирана от Фондация «Глобална инициатива в психиатрията-София»  във връзка с изработена методика на програма за подкрепена заетост. Участваха представители от МТСП, Агенцията за хората с увреждания, Агенцията по заетостта и Агенцията за социално подпомагане.

В рамките на работната среща бяха дискутирани създадените обучителни програми и организирани обучения за подготовка на потенциални работодатели, трудови инструктори и потребители на психично-здравни услуги, Сборника с добри практики, където са компилирани материали, изследвания и добри практики в немски и европейски контекст във връзка с прилагането и ефективността на подкрепената заетост. Разгледана беше Методиката за подкрепена заетост, както и направените препоръки за промени в методиките за социалните услуги за хора с психични разстройства. Беше представен модел на подкрепена заетост,  приложен на реалния пазар на труда в София и Благоевград.

Участниците в срещата се обединиха върху мнението, че услугите за подкрепена заетост следва да намерят отражение в националната социална политика и подкрепиха направените предложение от Фондация ГИП – София.