Новини

Кръгла маса и паралелни работни групи по темите „Възможности за развитие на социалното предприемачество” и „Регионално и локално коопериране” в Конгресен център на Международен панаир, 27 март 2015 г., Пловдив

09.04.2015

В първата работна група бяха споделени добри практики и възможности за развитие на социалните предприятия и кооперации. Сияна Кисьова, член на УС на НФРИ представи добрата практика на „Ния  Милва“ ЕООД, гр. Хасково, която предизвика интерес и дискусия от страна на Марко Цуравич, ГД Растеж (Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП), Европейска комисия, който беше и модератор на събитието.

 Втората работна група, чийто модератор беше Елка Тодорова – председател на НФРИ разгледа регионалното и местно сътрудничество. Добрата практика на Европейска мрежа на градове и региони за развитие на социалната икономика /РЕВЕС/  беше представена от Ян Олсон, съпрезидент. Правда Игнатова, АСП говори за  възможности за европейско финансиране на партньорствата между общините и социалните предприятия. Политиките за социално партньорство на Община Троян бяха представени от кмета на града г-жа Донка Михайлова. Иновативни методи за сътрудничество на регионално и междусекторно ниво чрез гъвкави форми на заетост представи Петя Грудева, координатор в "Згура - М" ЕООД – Пловдив, като запозна участниците с напредъка по проект „COACH@WORK”, 1-BG01-KA202-001529,  финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейската комисия, в който проект партньор е и НФРИ.

След различните дискусии по темите и оживените спорове с представителя на Националното сдружение на общините в Република България, инж.Александър Абрашев – кмет на Община Калояново, Е.Тодорова предложи да се организира съвместна среща с НСОРБ, НФРИ и НС на ТПК на която да бъдат обсъдени предложенията направени от присъстващите участници -  управители и председатели на специализирани предприятия и кооперации за подкрепа от местната власт. Предложението беше прието изключително позитивно от залата, което породи допълнителни разговори и уточнения за бъдещи партньорства и съвместни действия в тази посока. Предложението получи и подкрепата от страна на представителите на НСОРБ – Д.Михайлова, кмет на Община Троян и инж. Ал. Абрашев, кмет на Община Калояново.