Новини

ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „Социално предприемачество за растеж и работни места”, 26 март 2015 г.

09.04.2015

На 26 март 2015 г., в Конгресен център на Международен панаир се проведе Конференция на тема „Социално предприемачество за растеж и работни места”.

„Имаме добра законодателна основа както на национално, така и на европейско ниво, върху която да стъпим при създаването на мерки за насърчаване на социалното предприемачество“, посочи министър Калфин. Той подчерта, че България вече е разработила различни стратегически документи за насърчаване на социалното предприемачество. Приоритетни политики в тази сфера са по-добрата разпознаваемост на социалните предприятия, информационното и правно регулиране на този вид стопанска дейност и увеличаване на възможностите и достъпа до финансиране. По схема „Социално предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 са създадени нови и са подкрепени съществуващи социални предприятия, като общият брой на лицата, започнали работа в сектора на социалната икономика е 731. В новия програмен период, специален приоритет е насърчаването на социалната икономика, като усилията ще се насочат към стабилизиране на съществуващите предприятия и създаване на нови такива. 
            Ръководителят на направление Главна дирекция “Растеж - Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и малки и средни предприятия“ в Европейската комисия - Марко Цуравич съобщи, че социалните предприятия в ЕС са 2 милиона. „Този отрасъл се развива много активно и представлява 10% от икономиката на ЕС“, подчерта той. Посочи още, че този вид предприятия са доказани двигатели на растежа на икономиката на ЕС и създават устойчиви работни места.

Социалната икономика в националната политика и законодателството  беше представена от Лазар Лазаров - заместник министър на труда и социалната политика.

Манюел Марискал, Президент на СИКОПА-СЕКОП представи политиката на CECOP за социално предприемачество.

Нови операции по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) 2014-2020 г. в сферата на социалното включване представи заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова. Тя се спря на операциите „Нови алтернативи“, „Независим живот“, „Интеграция“ и „Активно включване“ за насърчаване на равните възможности и интеграция на пазара на труда на хората с увреждания. Особен интерес предизвика предстоящата в процес на разработване операция „Социално предприемачество“ с бюджет от 15 млн. лв. Фокусът при нея е подкрепата за заетост и професионалната интеграция в сферата на социалната икономика на уязвимите групи. Целенасочените мерки ще включват: Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика, вкл. хора с увреждания; Предоставяне на „подкрепена заетост” на хората с увреждания; Оборудване и адаптиране на работни места; Социално предприемачество - подкрепа за хора с увреждания

За повече информация:

http://www.slideshare.net/pressmlsp/150326-hrd-op-social-economy-forum-1-46316730

Участниците в конференцията се запознаха с опита на Европейския икономически и социален комитет по социално предприемачество и социално предприятие, представен от Мари Зволска, Ролята на социално предприятие и социалното предприемачество за растеж и работни места  – позицията на ИСС  - темата беше представена от проф. Нено Павлов, зам.-председател на Икономически и социален съвет  и френският модел за социално предприемачество, представен от Антонела Ноя, управител на Центъра за предприемачество, МСП и местно развитие.

По време на втория панел Ристо Райвио, ГД Заетост, Европейска Комисия говори за образование и обучение за предприемачи. Теодора Тодорова от МТСП представи политиките за развитие на социалното предприемачество  в България, а Минчо Коралски – изп.директор на АХУ говори за подкрепената заетост на АХУ

Конференциите съпътстващи форума са основен инструмент за обмен на мнения, добри практики и идеи между експерти на национално и европейско равнище, включително и от страни-кандидати за членство в ЕС и допринасят за насърчаването на социалните предприятия и кооперации като важни участници в пазарната икономика.