Новини

Достъпността – право на всяко човешко същество

25.02.2013

 

Проект „Достъпност за всички” – дефинира и обобщи проблемите и предложи ефикасни модели за общи действия

 

            Достъпността е основната предпоставка за осигуряване на недискриминация и равнопоставеност на всички граждани. Под това мото в периода 15.10.2012-28.11.2012 г. в Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград се състояха пет конференции и  четири тематични обучителни семинара (уъркшопа) по проект „Достъпност за всички”, финансиран по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013. Необходимостта от подобен проект, който да дефинира и обобщи проблемите и да предложи ефикасни модели за общи действия, се синтезира в думите от първата конференция (Хасково, 15.10.2012 г.) на председателя на Националния съвет на хората с увреждания в България Красимир Коцев: „Често пъти аз казвам, перифразирайки едно изречение на Антоан дьо Сент Екзюпери, който на един въпрос „Как трябва да се пише за децата?” беше отговорил „Както за възрастните, само че по-добре”. Аз казвам, че за хората с увреждания нещата трябва да се правят както за всички останали, само че по-добре.”

Република България е ратифицирала Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, в Европейския съюз законодателствата и правната рамка на държавите–членки са съобразени със съвременното разбиране за ролята на хората с увреждания, като хора с равни права, но със специфични потребности. Но пътят до  практическата реализация  е дълъг, сложен и специфичен и до голяма степен зависи от активната дейност и индивидуалните решения на местната власт. И от активното й взаймодействие с хората с увреждания. „Нищо за нас без нас”, този Eвропейски принцип – успешно прилаган от водещия партньор по проекта Националната конфедерация на хората с увреждания в Гърция, се потвърждава от факта, че където в южната ни съседка има силно синдикално движение на хората с увреждания, доста неща са се променили и подобрили. Принцип, чиято практическа реализация, българският партньор по проекта - НСХУБ също отстоява последователно през годините.

Взаймодействието между двете организации и активната им политика за отстояване на правата на хората с увреждания, получи заслужената оценка и подкрепа на Европейския съюз, чрез Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013. „Отговорността за създаването на достъпна среда е преди всичко на съответните държавни и местни власти. Законодателните решения вече са налице. Затова и нашият проект се осъществява в областните центрове от крайграничната с Гърция зона – там, където проблемите на хората с увреждания чакат решения. Обществото, държавните и местните власти трябва да осигурят на хората с увреждания достъп наравно с всички останали до физическата среда на живеене, до транспорт, до информация, до комуникация, до здравеопазване, до квалификация и преквалификация, до всички удобства и услуги, отворени за гражданите на Европейския съюз. Европейската комисия извежда осигуряването на достъпност за всички като един от основните приоритети, който е намерил място в новата европейска стратегия „Европа 2020” – нарича се „Единна Европа без бариери” -  така председателят на НСХУБ Красимир Коцев обяснява защо организацията участва в проекта.

За да се създадат подходящи инструменти за действие, проект „Достъпност за всички” финансира пилотно проучване за достъпността в общините Хасково и Александруполис. Изводите, който е направил научният ръководител на проучаването за община Хасково доц. Рая Стайкова от БАН, са идентични за повечето български градове. „Проблемите на хората няма да се решат на индивидуално ниво, нито на ниво отделни институции. Единственото решение е да се намери удачната форма за координиране на съвместната дейност на всички заедно, включително на местната власт, на неправителствените организации, които за съжаление не са разпознати като добри партньори за работа с хората с увреждания, на всички други институции, свързани с образование, със заетост, с отдих, със спорт – тоест всичко, което влиза в определението „социална сфера”. В проучването е направен детайлен анализ и са изведени препоръки за последователно изпълнение на социалната политика по отношение на хората с увреждания, която да е насочена към формиране на подкрепящо поведение на населението към тях, както и за подобряване на достъпността на обществените сгради в община Хасково и прилежащата им инфраструктура: входове, асансьори, коридори и тоалетни; достъпни паркинги и маршрути до сградите.    

Конкретни предложения, като модел, който да приложат общините, дава другият документ, създаден след проучването в Хасково и Александруполис: „Наръчник за осигуряване на достъпност за хората с увреждания на местно ниво – в помощ на местните власти в България и Гърция”. В него са включени и практически съвети от различни специализирани организации и граждани (в т.ч. и направени от хора с увреждания и неправи­телствени организации, работещи в тази сфера). С наръчника - първо по рода си специализирано издание в България, трябва да се даде стимул за търсене на нови иновативни решения за изграждане на достъпна околна среда (инфраструктура и социал­ни услуги), което в дългосрочен план да доведе до създаването на национал­ни инициативи в областта на изграждане и планиране  на достъп за хора с увреж­дания, промоция и награждаване на добри практики и като резултат – повиша­ване качеството на живот в населените места.  Експертът Васил Радойновски обяснява смисълът на изданието:  „Този наръчник не е сборник със закони, разпоредби, задължителни предписания. Идеята е той да очертае водещите жалони в работата за достъпна среда и да постави основата на една бъдеща съвместна работа в общините между организациите на хората с увреждания и местните и регионалните власти за подобряване на достъпността. Става дума не за еднократни действия, а за комплексен подход при осигуряването на достъпност и управлението на достъпността на местно ниво. Комплексният подход трябва да осигури равнопоставеност и участие на всички заинтересовани страни, както на хората с увреждания, така и на предоставящите услуги – главно общински, а също – публични и частни.”

Мястото, където могат да се видят проучванията по проекта, да се прочете събрано на едно място законодателството за хората с увреждания и те да получат юридическа консултация, да общуват заедно чрез форума и блога, да четат актуални новини е уеб-порталът www.a4all.bg. Сайтът на проект „Достъпност за всички” вече работи, но съдържанието му се допълва и той ще бъде цялостно завършен до 6 март 2013 г., когато ще бъде официално представен на конференцията в Кърджали. Порталът  е изцяло достъпен за хората с увреждания и отговаря на всички европейски и международни стандарти (възможност за звуково прослушване на текста чрез преобразуването му в глас,  настройки на размера на буквите, цвят и фон и др.).

Дейностите по проект „Достъпност за всички” предизвикаха голям интерес – близо 800 участника в конференциите и уъркшоповете, които ги оцениха като изключително навременни  и полезни;  огромен брой от анкетираните участници заявиха намерението си да работят за изпълнение на целите на проекта; висок медиен интерес; местните и регионални власти подкрепиха проекта и се ангажираха да работят активно с НСХУБ – „Вярвам, всички ще се съгласят, че ние сме длъжници на тези хора. Искрено се надявам обществото да се информира за резултатите от вашия проект и той наистина да помогне за достойната реализация на хората с увреждания, които са част от нашето общество“ – бе категоричен експертът Вилдан Сефер от областната администрация в Кърджали.

Заключителната конференция по проект „Достъпност за всички” ще се се състои на 6 март 2012 г. в Кърджали (по-долу покана до членовете на НФРИ за участие в конференцията). С което дейностите по проекта приключват. Но активната и последователна политика на НСХУБ в отстояването на правата на хората с увреждания продължава. Защото „Достъпност за всички” не само изпълни основната си мисия – да обедини хората с увреждания (включително и да укрепи и разшири взаймодействието между участниците в НСХУБ на регионално ниво) в отстояването на правото им на достъпност, като универсално право на всяко човешко същество и възможност за подобряване на ежедневния живот. Проектът спомогна за разчупването на стереоптипите и накара голяма част от обществото да осъзнае, че е длъжник на хората с увреждания и че благодарение на  взаймодействието с тях, това може да се промени.

 

 

НФРИ и проект „Достъпност за всички”

 

НФРИ изцяло подкрепя проект „Достъпност за всички”.  Защото основната цел на федерацията е както да подпома­га, насърчава и координира усилията на своите членове за подобряване на условията и разши­ряване трудовата заетост на хората с уврежда­ния, така и за и тяхното включване в обществото. Тези условия могат да се гарантират само когато има ДОСТЪПНОСТ – до обществените сгради, пространства, търговски обекти и разбира се – ДОСТЪПНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО за човека с увреждане. Затова ръководството на НФРИ ще участва в заключителната конференция по проект „Достъпност за всички” в Кърджали, ще популяризира постигнатото по проекта  и ще продължи да отстоява правата на хората с увреждания в партньорство с НСХУБ и всички организации и иниституции, които работят в тази насока.

 

Проект «Достъпност за всички»

 

Финансиран от Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013

Водеща организация: Националната конфедерация на хората с увреждания в Гърция

Партньор: Национален съвет на хората с увреждания в България

Цели: Дефиниране на проблемите и предлагане на ефикасни модели за достъпност

Дейности:

-          Провеждане на пет конференции и четири тематични обучителни семинара (уъркшопа) за хората с увреждания, местните и регионални власти, неправителствени организации и медии в Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград  (в периода 15.10.2012-28.11.2012 г.).

-          Предстояща заключителна конференция в Кърджали (06.03.2013 г.).

-          Реализирано Пилотно проучване за достъпността в общините Хасково и Александруполис, с изводи валидни за повечето български градове.

-          Издаден „Наръчник за осигуряване на достъпност за хората с увреждания на местно ниво – в помощ на местните власти в България и Гърция”, първо по рода си специализирано издание

-          Създаден уеб-портал по проекта: www.a4all.bg, изцяло достъпен за хората с увреждания.

-          Проведена кампания за достъпността.

Резултати:

-          Огромен интерес към конференциите и тематичните обучителни семинари: над 800 участника.

-          Популяризиране на темата за достъпността и целите на проекта в многобройни публикации в пресата, интернет-пространството и излъчвания по радиото и телевизиите.

-          Осигурена ангажираност към проблема с достъпността на местните и регионални власти.

-          Създаден уникален модел за комплексен подход при осигуряването на достъпност и управлението на достъпността на местно ниво.

-          Решението на проблема с достъпността е поставено през призмата нормативната рамка взаймодействието на Европейския съзю по отношение на хората с увреждания и е институционализирано, чрез подкрепата на Съюза по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013.