Новини

Среща на българските партньори по проект „Коучинг (наставничество) на работното място”, финансиран по програма Еразъм+

15.01.2015

На 9 януари 2015 г. в сградата на Националната агенция за професионално обучение и образование (НАПОО) в гр. София се проведе работна среща на българските партньори (Згура-М, НАПОО, НФРИ, Интерпроджектс) по проект „Коучинг (наставничество) на работното място, финансиран по програма Еразъм+.

От страна на НФРИ участие в срещата взеха председателят на федерацията Елка Тодорова и Иванка Пискова - член на УС на НФРИ и управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД.

Целта на срещата беше обсъждане на административно-финансови въпроси, свързани с изпълнението на проекта, отчитане на постигнатите резултати до момента и поставяне на стъпки за бъдещи действия.

Във връзка с изпълнението на първата дейност по проекта „Изготвяне на анализ на изискванията на потребителите” относно ситуацията по отношение на наставничеството на работното място в държавите партньори - България, Испания, Турция и Австрия беше отчетено, че са изработени въпросниците за представители на различните заинтересовани страни, които ще бъдат включени в изследването. По отношение на целевите групи политици и държавни органи бе направено изследване на източници на вторична информация за изясняване на всички открити въпроси относно правните ситуации във всички страни-партньори, на изискванията и нуждите на държавните органи за акредитиране на обучения за наставници на работното място. Съгласно задълженията си на партньор по проекта екипът на НФРИ разработи въпросник за работодатели и е отговорен за провеждането на изследването сред представители на тази целева група. През месец януари т.г. стартира провеждането на интервюта, попълване на въпросници и събиране на данни, които ще залегнат в основата на изготвяне на анализа на изискванията на потребителите.

Планирана е следващата международна среща на партньорите по проекта да се проведе в периода 9-12.03.2015 г. в гр. Грац, Австрия, където се намира седалището на австрийския партньор Jugend am Werk.