Новини

НФРИ и нейни членове се включиха в кампания за включваща заетост на хора с увреждания „В един екип”

15.07.2014

На 10 и 11 юли 2014 г. в хотел «Св. София», гр. София се състоя среща за включваща заетост на хора с увреждания. Срещата се организира от фондация «Институт за социални услуги в общонстта» по проект «В един екип», финансиран от фонд «Социална закрила». Целта на кампанията е повишаване на информираността и създаване на положителни нагласи за приноса на хората с увреждания на трудовия пазар и за ролята на включващата заетост като социална инвестиция.

В срещата участваха представители на ангажираните държавни и общински институции – МТСП, АСП, АЗ, АХУ, Министерство на здравеопазването, Столична община, академични среди – Софийски университет и Великотърновски университет, доставчици на социални услуги, НПО, които работят по проблемите на трудовата реализация на хората с увреждания, хора с увреждания и други. От страна на НФРИ и нейните членове се включиха представители на федерацията и на нейните членове - ЕТ „Шанс 5 – Панка Вангелова”, с. Мезек и Мир ЕООД, Етрополе.

В първия ден на срещата беше представен модела на включваща заетост, включваща организационна култура, етапи и инструменти на включващата заетост с участието на хора с увреждания в ролята на представящи модела и модератори на груповите дискусии. Беше излъчен и обучителен видео клип „В един екип”, в които двама от младите хора с увреждания, включени разказват своите лични истории, опит и гледна точка към обсъжданата тема.

Срещата продължи с групова дискусия по темите: Необходима подкрепа на хората с увреждания за заетост, Необходима подкрепа на работодателите за включваща заетост, Как да изградим включваща работна среда, От включваща заетост към включващо общество. В рамките на дискисията бяха споделени мнения, опит, добри практики по обсъжданите въпроси, като беше подчертана потребността от нормативни промени, ролята на трудовите посредници, необходимостта от мащабна информационно-образователна кампания за включваща заетост.

Във втория ден беше организирана среща с работодатели от публичния сектор и частни фирми, работещи в областта на информационните технологии, преводаческа и рекламна дейност, доставчици на образователни и социални услуги, НПО и други. В хода на тези срещи хора с увреждания, търсещи работа и работодатели, отворени към философията на включващата заетост, имаха възможност да установят директни контакти, да представят своята дейност, квалификация и умения. В тези срещи се включиха и клиенти на Центъра за подкрепа на заетостта на хора с увреждания – НСРХУ, който беше създаден по проект „Равни възможности, реализация, развитие” с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от ЕСФ на ЕС.