Новини

Участие на НФРИ и нейни членове в Международна конференция „Инструменти за социалното предприемачество”

15.07.2014

На 9 юли 2014 г. в Гранд Хотел София се проведе Международна конференция „Инструменти за социалното предприемачество”, организирана от Столична община по програма INTERREG IVC на Европейския съюз. Проектът се изпълнява в партньорство с организации от 9 европейски страни - Унгария, Испания, Румъния, Италия, Швеция, Германия, Гърция, Великобритания и България. Неговата основна цел е да подобри ефективността на политиките за регионално развитие за икономически растеж и качеството на социалните предприемачи в Европа.

В конференцията участваха представители на МТСП, АХУ, Столична община и нейни структури, други национални и местни институции, научни среди, неправителствени организации, кооперации и синдикати в проблемите и перспективите пред развитието на социалните предприятия в България. От страна на НФРИ участваха представители на организацията и на нейните членове ЕТ „Шанс 5 – Панка Вангелова”, с. Мезек и Тера Суап ООД, гр. Враца.

В началото на работния ден бяха представени националните политики по социална икономика от страна на Теодора Тодорова, държавен експерт в МТСП, действащата национална и европейска нормативна рамка в подкрепа на социалното предприемачество в България. Информация по актуални въпроси, свързани с развитието на социалната икономика в България може да намерите на сайта http://seconomy.mlsp.government.bg/

Г-н Минчо Коралски, Изпълнителен директор на АХУ говори за предизвикателствата пред хората с увреждания и социалните предприятия като възможност и перспектива за развитие. В тази връзка г-н Коралски отбеляза опитът на специализираните предприятия в България и посочи добри практики в тази насока. Г-н Коралски сподели, че стартирането на социалните предприятия трябва да бъде  подпомогнато от държавата с финансови ресурси и компетентна експертна подкрепа. В тази връзка представи като добра практика програмата на АХУ за подпомагане на самостоятелната стопанска дейност на лица с увреждания.

Беше представена е-платформата MESSE-Net и инструмента за обучение на ментори, подкрепящи социалното предприемачество: http://www.messe-project.eu/index.php/2014-05-19-09-09-48/mentor-training-kit.html. Интересна и полезна информация за проекта, добри практики, мрежи и партньори, източници на финансиране, регионални менторски организации от включените в проекта страни може да намерите на сайта на проекта: http://www.messe-project.eu/.