Новини

Практически семинар с международно участие: Финансови и други механизми в подкрепа развитието на социалната икономика в България. Пазари и инвестиции, социален диалог

04.06.2014

Семинарът се проведе в периода 29-30 май 2014 г. в Център за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи на МТСП в кв. Кремиковци.

Участници бяха ръководни и експертни кадри от българското Министерство на труда и социалната политика; други ключови държавни институции, АСП, АХУ; Националния статистически институт; БСК; организациите на социалните партньори; неправителствени институции; представители на сектора на социалната икономика в страната; университети; други заинтересовани страни.

НФРИ също взе участие в проведения семинар.

Практическият семинар с международно участие бе насочен към представянe на основните идеи, свързани със социалното и икономическо въздействие на социалните предприятия и очертаване на финансовите механизми, инвестициите и пазарите необходими за развитието на социалната икономика.

Бяха споделени опит и добри практики от участниците, както по отношение на българския модел, така и по отношение на достигнатото ниво в другите страни и опита на МОЦ на МОТ по обучение за приложение на ключови идеи в сектора. В рамките на дискусионните панели бе дадена възможност да се очертаят и обсъдят важни за практиката аспекти от финансовото обезпечаване на социалната икономика.

Особен акцент бе поставен на практическите действия на правителството и възможните отражения на тази активност върху стабилността на социалните предприятия; поставен бе акцент и върху опита на другите страни и международните тенденции в тази насока.