Новини

На 4 февруари т.г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания къ

12.02.2013

На 10 и на 21 януари 2013 г. представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания участваха в свои работни срещи на които обсъдиха:

  • предложение за свикване на заседание на НСИХУ;
  • становище по новата ОП Развитие на човешките ресурси (поради отхвърляне на предишното  предложение на организациите);
  • съвместни действия по организирането на брифинг на национално-представителните организации на и за хора с увреждания;
  • становище в защита правата на хора с увреждания, което да бъде представено в три от комисиите към Народното събрание - Социална, Здравна и Образователна комисии на 22.01.2013 г.;
  • определяне участието от национално представените организации на и за хора с увреждания за включване в експертна група по координация изпълнението на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба и политики в областта на хората с увреждания, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания от Република България (2013 - 2014 г.).

 

 След взетите решения от двете работни срещи, организациите внесоха в МТСП Доклад за дейността на НСИХУ за 2012 г.  в частта „Участие на национално представителните организации на и за хора с увреждания в дейността на НСИХУ към МС” и проект на План-програма за дейността на НСИХУ и календар за редовни заседания през 2013 г.

В резултат на съвместните действия на организациите, на 4 февруари 2013 г. в МТСП се проведе заседание на НСИХУ към МС, на който бяха обсъдени:

1.    Приемане на Решение за ратификацията от РБългария на Факултативния протокол към ратифицираната от РБългария Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания.

2.    Проект за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания

3.    Проект на Наредба НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

4.    Обсъждане на предстоящото провеждане на Европейски форум за социално предприемачество, включващ Европейска конференция „Социалното предприемачество – основа за устойчив растеж” и Панаир на социалните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

5.    Разни.

Председателят на НСИХУ към МС и министър на труда и социалната политика Тотю Младенов пое ангажимента на следващо заседание на НСИХУ да бъдат разгледани и другите предложения на национално представителните организации на и за хора с увреждания свързани с приемане на програма за отбелязване на Международния ден на хората с увреждания 3 декември – 10 години от обявяването от ООН на 2003 г. за Европейска година на хората с увреждания и приемане на първата стратегия за хора с увреждания – какъв е напредъкът през тези 10 години и какво трябва да се прави за напред; обсъждане и приемане на Програма за дейността на НСИХУ за 2013 г. и приемане на Доклад за дейността на НСИХУ за 2012 г.