Новини

На 14 март 2014 г., в град София се проведе пресконференция за резултатите от изпълнението на проект „Равни възможности, реализация, развитие”, организирана от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания

25.03.2014

В рамките на пресконференцията бяха представени:

·         целите и изпълнените дейности по проект „Равни възможности, реализация, развитие”;

·         резултатите от проекта и обмяна на опит; обсъждане на насоки за устойчивост на проекта.


            Пресконференцията се организира по Проект „Равни възможности, реализация, развитие”, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO001-5.1.05-008-С0001.

Проектът стартира на 01.12.2012 г. и приключва на 31 март 2014 г.                                                 

Заложената в проекта идея бе да се активизира социалното включване на хората с увреждания в пазара на труда чрез създаване на Центрове за подкрепа, организиране на мероприятия, насочени към промяна на обществените възприятия за хората с увреждания като пълноценни български граждани, както и активни мерки в подкрепа на социалната икономика.

Създадените Центрове за подкрепа в градовете София, Варна, Панагюрище, Враца, Сливен, Омуртаг и Свиленград подкрепяха:

 

v  хора с увреждания в активна трудова възраст на територията на 6-те района на планиране;

v  специализирани предприятия/кооперации за хора с увреждания;

v  неправителствени организации, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция;

v  изследователи, работещи по проблемите на хората увреждания и тяхната социална интеграция чрез трудова заетост;

v  представители на различни общности.

 

            Чрез изградените Центрове бяха реализирани следните дейности:

 

—  Национален форум и шест регионални форума;

 

—  Първо Национално изложение на открито «Дни на равните възможности» - 28-30 септември 2013 г., в градинката пред Народен театър “Иван Вазов” в София, на което бяха:

Ø  Представени продукти/услуги на предприятия на и за хора с увреждания, НПО и хора с увреждания

Ø  Участваха 30 специализирани предприятия и фирми в следните области: облекло, козметика, пакетиране, дизайн, туризъм, ръчно изработени сувенири, пластмасови изделия и други

Ø  Участваха ад 20 НПО, доставчици на социални услуги и работещи по проблемите на заетостта на хората с увреждания;

Ø  Работилници “Аз мога”: пачуърк, традиционни кукли, сувенири от мед, изработване на бижута, книжни цветя и пощенски картички, приготвяне на хляб;

Ø  Фотоизложба “Един живот,една история”;

Ø  Сценични изяви на хора с увреждания;

Ø  Прожекция на филми за живота на хората с увреждания;

 

—  Предоставяне на специализирани услуги за посредничество от седем Центъра за подкрепа в градовете София, Враца, Омуртаг, Панагюрище, Варна, Сливен, Свиленград.

 

—  Проучване потребностите на хората с увреждания и разработване на конкретни мерки в сферата на социалното включване чрез заетост за повишаване на ефективността на политиките на местно и национално  ниво.

 

—  Специализирани семинари по ключови компетенции за „Придобиване на социални умения за само-помощ и работа в смесени колективи в специализираните предприятия” и за наставници  по професионална рехабилитация за въвеждане на хора с увреждания в трудовия процес.

 

—  Проведени шест информационни кампании чрез които:

Ø  Повишена информираност по проблемите на хората с увреждания и тяхната реализация на пазара на труда посредством проведените информационни кампании – Национално изложение “Дни на равните възможности”, шест регионални и един национален форум;  над 100 000 лица, обхванати от информационните кампании

Ø  20 споделени добри практики на НПО в областта на хората с увреждания по време на “Дните на равните възможности”

Ø  34 специализирани предприятия и фирми, представени по време на изложението

Ø  12 хора с увреждания, представили занаяти и умения по време на изложението.

Чрез извършените дейности бяха:

¢  Идентифицирани в системен вид множество социални бариери пред работодателите и пред хората с увреждания за първи път в България. Идентифицираните социални бариери са обединени в различни трендове:

—   9 на брой за работодателите

—  10 на брой за хората с увреждания.

 

¢  Въз основа на резултатите от изследването и вторичен анализ на достъпната научна информация са направени 9 системни препоръки към сегашните и бъдещи политики в сферата на заетостта на хората с увреждания.

 

¢  Изведени  са също така изводи и препоръки от сферата на образованието и професионалната квалификация, заетостта и като цяло социалното включване на хората с увреждания.

 

¢  Обучени 105 заети лица от специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания.

 

¢  Създадени 7 Центъра за подкрепа, които предоставят консултации за хора с увреждания и работодатели;

 

¢  Обслужени 220 лица (119 хора с увреждания и 101 работодатели) в рамките на Центровете за подкрепа;

 

¢  Предоставена специализирана транспортна услуга за лица с увреждания от Мобилното звено в гр. София;

 

¢  Създаден Общ Регистър на хора с увреждания активно търсещи работа;

 

¢  21 лица с увреждания, започнали работа в сектора на социалната икономика и преминали към реален пазар на труда

 

¢  Изградена информационна платформа http://center.nsrhu.bg/