Новини

Правителството прие нац. стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

12.02.2013

Министерският съвет прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 (публикувана на страницата на МТСП). Стратегията има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

Сред приоритетите на Националната стратегия са осигуряването на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда; осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване; премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване; подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване.