Новини

На 26 февруари 2014 г. се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство за програмния период 2014-2020 г.

10.03.2014

На 26 февруари 2014 г., сряда, от 15 ч. в Зала 6 на Националния дворец на културата се проведе публично обсъждане на Споразумението за партньорство на Република България с Европейската комисия за програмния период 2014-2020 г.

Споразумението за партньорство е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България през следващия програмен период. Това е документът, в който се определя стратегията на държавата-членка и нейните приоритети за изпълнение на Кохезионната политика на ЕС, Общата селскостопанска политика и Общата политика в областта на рибарството

Събитието е заключителният етап на проведените втори обществени консултации по текста на Споразумението за партньорство. Ключовият за страната стратегически документ беше публикуван на портала за обществени консултации и Единния портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд, като по този начин беше дадена възможност за представяне на коментари от всички заинтересовани страни. Събитието е поредната възможност за дискусия по основния програмен документ за следващите седем години преди стартирането на официалните преговори с Европейската комисия.

Във форумът участие взеха представители на администрацията на Президента, Народното събрание, посланици и дипломати от държавите-членки на ЕС, Представителството на ЕК в България, държавната администрация, регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, на работниците и служителите, на гражданите в неравностойно положение, Националното сдружение на общините в Република България, академичната общност, неправителствени организации, медии и др. Предвид че прозрачността е водеща при разработването на Споразумението за партньорство, събитието беше отворено за участие на всички заинтересовани страни и партньори.

От страна на НФРИ председателят Е.Тодорова взе участие в събитието.

Общественото обсъждане беше открито от вицепремиера и министър на правосъдието Зинаида Златанова. Участие в дискусията взеха министри, заместник-министри, ръководители на управляващи органи на оперативни програми и др.