Новини

Европейски награди за насърчаване на предприемачеството 2014

25.02.2014

Европейските награди за насърчаване на предприемачеството целят да признаят иновациите и да наградят успеха на публични организации и публично-частни партньорства в насърчаване на предприятията и предприемачеството на национално, регионално и местно ниво.

На 27.01.2014 г. Европейската комисия обяви началото на процедурата за определяне на носителите на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството за 2014 г.

Как да участвате

Повече информация може да намерите на официалния уебсайт: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/best-practices/european-enterprise-awards/index_bg.htm

Приложено изпращаме като прикачен файл наръчник.

Номинациите са в следните шест категории:

  • Насърчаване на предприемаческия дух;
  • Инвестиране в изграждането на умения;
  • Подобряване на бизнес средата;
  • Подкрепа на интернационализирането на бизнеса;
  • Подкрепа за развитието на „зелените” пазари и ефективното използване на ресурсите;
  • Отговорно и приобщаващо предприемачество.