Новини

На 17.02.2014 в Министерството на труда и социалната политика се проведе заседание на НСИХУ към МС

25.02.2014

На 17февруари  2014 г. се проведе заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет, което беше открито от министъра на труда и социалната политика, д-р Хасан Адемов и заместник министъра на труда и социалната политика, г-н Лазар Лазаров. От страна на НСРХУ присъства Е.Тодорова – председател на НФРИ и член на УС на НСРХУ.

На заседанието бяха обсъдени концепции за нормативни промени, във връзка с прилагане на членове от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и в изпълнение на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба, в съответствие с разпоредбите на Конвенцията за правата на хората с увреждания от Република България (2013 - 2014).

На обсъждане и приемане бе подложена и разработената Лесна за четене версия на Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН, която също е част от заложените ангажименти в плана за действие.

            Друг важен момент от дневния ред на заседанието бе приемането на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст от винетни такси при ползване на републиканските пътища. Проектът е разработен в изпълнение на мярка № 82 от Втория пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение № 635 на Министерския съвет от 22 октомври 2013 г.

            Участниците в националния съвет обсъдиха Проект на Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания. Промяната е продиктувана от новата структура на Министерския съвет.