Новини

Нов Регламент за минималната помощ (помощ de minimis)

10.01.2014

Европейската комисия (ЕК/Комисията) прие Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, публикуван в Официален вестник L 352 от 24.12.2013 г.

По силата на Регламент (ЕО) № 994/98 и в съответствие с член 109 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Съветът решава, че помощта de minimis е категория помощ, за която ЕК не трябва да бъде уведомявана в съответствие с член 108, параграф 3 от ДФЕС. Въз основа на това се приема, че помощта de minimis, която представлява помощ, отпускана на едно и също предприятие през даден период от време и която не надвишава определен размер, не отговаря на всички критерии по член 107, параграф 1 от ДФЕС и поради това не е предмет на процедурата за уведомяване.

Настоящият Регламент влиза в сила от 1 януари 2014 г. и ще се прилага до 31 декември 2020 г. Регламент (ЕС) № 1407/2013 заменя Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ (ОВ, L 379 от 28.12.2006 г.)

Основните акценти в новия Регламент за помощта de minimis са:

- промени в неговото приложно поле;

- прецизирани са определени понятия;

- въвежда се понятието "едно и също предприятие";

- запазва се размерът на минималната помощ, което едно и също предприятие може да получи за 3-годишен период, до прага от левовата равностойност на 200 000 евро, а за предприятия, осъществяващи шосейни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение - до левовата равностойност на 100 000 евро за 3-годишен период;

- регламентира се помощта de minimis при сливания, придобивания, разделяния и други.

Новият Регламент за помощта de minimis на български език може да изтеглите от страницата на Министерство на финансите http://stateaid.minfin.bg/bg/pubs/0/42 в края на текста.