Новини

Новорегистриращите се за статут на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания ще се регистрират при облекчен режим

10.01.2014

            Промените в Закона за интеграция на хората с увреждания, целят облекчаване на съществуващите административни режими - облекчава се режимът за регистрация на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и лицата, осъществяващи дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия, предназначени за хора с увреждания.

             Редуцира се броят на изискваните документи и се разписва изискване за проверка по служебен път на документите, за които това може да бъде направено. Намалява се срокът за вписване в регистрите, водени от Агенцията за хората с увреждания, и се регламентира 3-дневен срок за издаване на удостоверения след регистрацията.

             Разписани са особените правила в производството по вписване в регистрите и по издаване на удостоверенията, в т. ч. и особените правила за спиране и прекратяване на дейността, съответно – заличаване на лицата от регистрите.