Новини

Министерство на икономиката и енергетиката отличи най-успшните проекти по ОП „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ за 2013 година

25.12.2013

На 20 декември 2013 г. в зала 3 на НДК Министерство на икономиката и енергетиката представи напредъка в изпълнението на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 в рамките на Голямо информационно събитие. Отминаващата година беше изключително успешна за ОП „Конкурентоспособност“, като индикативната програма е с изпълнение 100%. Всички планирани процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са стартирани, по някои от тях вече е приключила и оценката. Най-много проектни предложения и най-голям интерес до момента имаше по процедурата „Внедряване на иновации в предприятията“, където броят на подадените проектни предложения е 729. Очакват се на 27 декември т.г. по обявената схема за технологична модернизация да се подадат 1500 проекти.

„Ния Милва” ЕООД – гр.Хасково, член на НФРИ беше номинирана в категория „Изявен социален ефект” при общо 60 успешни проекти на предприятия от България. Това е голям успех както за самата фирма, така и за Националната федерация на работодателите на инвалиди. Това признание показва, че чрез участие в проекти нашите фирми постигат резултати с които повишават своята конкурентноспособност и се развиват в правилна посока,  въпреки  икономическата криза и тежките условия, при които се прави бизнес в България през последните няколко години.   

На официална церемония присъстваха председателят на НФРИ – Е.Тодорова и управителя на „Ния Милва” ЕООД – гр.Хасково – Сияна Кисьова.

Категориите, в които се състезаваха бенефициентите на ОП „Конкурентоспособност за годишните награди „Конкурентна България“ за най-успешен проект по оперативната програма за 2013 г. , бяха осем:

  • „Изявен социален ефект“;
  • „Иновативни“;
  • „Технологична модернизация“;
  • „С ефект върху околната среда и енергийна ефективност“;
  • „Системи за управление“;
  • „Изрядни бенефициенти“;
  • „Успешен проект по инициативата JEREMIE“
  • и „Специална награда от Управляващия орган“.

Номинираните са проекти, които към настоящия момент са успешно приключили изпълнението си и са получили окончателните си плащания по тях. Т.е. на практика завършени и изпълнени проекти. Излъчените проекти са избирани между всички процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, обявени по оперативната програма, като е обърнато особено внимание проектите да са изпълнени без проблеми, допуснати от страна на бенефициентите, т.е. изпълнени съгласно времевите графици, без наложени финансови корекции, това е много важно, по отношение на процедурите за определяне на изпълнители, без констатирани нередности или какъвто и да е друг вид нарушения. Съобразно същността на определените категории са взети под внимание реално постигнатите резултати и добавеният ефект от изпълнението на проектите. А именно проекти, при които са назначени голям брой нови служители, включително и такива, при които благодарение на проекта, е запазен значителен брой работни места. Резултатите от изпълнението на проекта са обществено полезни, значими и ще достигнат и ще бъдат използвани от обществото. Също така при номинираните са и проектите, които създават или въвеждат в производство нови и оригинални за страната иновативни продукти, процеси и услуги. В категориите са поставени и онези проекти, които чрез значителна инвестиция са довели до сериозна технологична модернизация на производствените процеси на предприятията и имат сериозен положителен ефект върху опазване на околната среда, включително чрез намаляване употребата и изхвърлянето на вредни материали, както и повишаване енергоефективността на производството. И не на последно място са номинирани онези бенефициенти, които през цялото време на изпълнение на проектите са показали пълна ангажираност и висока отговорност към поетите от тяхна страна задължения и по този начин са били наистина изрядни в процеса и стъпките на осъществяване на проектните дейности.

По-рано през деня във фоайето пред зала 3 на НДК  се проведе и Ден на отворените врати, на който експерти от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ предоставяха информация за изпълнението на ОП „Конкурентоспособност“ и добри практики. Събитието се проведе от 16.00 до 18.00 ч. беше открито за посетители.