Новини

Национален форум «Равни възможности за реализация и развитие» 28 ноември 2013 г., гр. София

28.11.2013

На 28 ноември 2013 г. в Централ Парк Хотел в София се проведе национален форум „Равни възможности за реализация и развитие.

Форумът се организира по проект „Равни възможности, реализация, развитие” съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целта на форума беше да се обсъдят проблемите и възможностите за заетост на хората с увреждания, да бъдат представени мерки и програми на национално и европейско ниво, насърчаващи социалното включване на хората с увреждания на пазара на труда, да се инициира диалог по темата на форума и да се създаде платформа за обмен на опит и добри практики.

Официални гости на събитието бяха: Eлеонора Пачеджиева, Директор Дирекция „Политики за защита на хората с увреждания, равни възможности и социална подкрепа” към МТСП, Деница Тенчева, Експерт в  Дирекция „Политики на пазара на труда” към МТСП, Минчо Коралски, Изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания към МТСП, Анселмо Капороси, Президент на Експертен съвет по структурни фондове и европейски програми към Италианска търговска камара в България, Наталия Ефремова, Главен директор на Главна дирекция „„ЕФМПП” към МТСП и други.

Във форума взеха участие представители на Министерски съвет, МнВР, МТСП, МИЕ, МОСВ, АСП, АЗ, АХУ, общини, НПО, специализирани предприятия за хора с увреждания и други работодатели.

По време на форума бяха представени и дискутирани следните теми:

  • Актуални аспекти в сферата на заетостта на хората с увреждания в контекста на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;
  • Активна политика на пазара на труда за периода 2014-2020;
  • Приоритети в подкрепа заетостта на хората с увреждания чрез мерките по Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания, вкл. методиките за проектно финансиране;
  • Устойчивост на социалните предприятия: проект EASE&SEE „Стартиране на Дейности за Социалните Предприятия в Югоизточна Европа”;
  • Възможностите за бизнеса и специализираните предприятия в сферата на политиката по заетостта за хора с увреждания и тяхното социалното включване през новия програмен период при използването на средствата от Европейския социален фонд;
  • Мотивация на работодателите при наемане на хора с увреждания;
  • Добри практики от социалната икономика за заетост на хора с увреждания;
  • Идентифициране на социални бариери пред заетостта на хората с увреждания и предложения на местно и национално ниво за промяна на политиките в тази област.

В рамките на дискусията по отделните теми на форума бяха обсъдени възможностите за осигуряване на наставничество и специализирано посредничество като важен елемент в процеса на интеграция на хората с уреждания в работна среда. Сериозно внимание беше отделено на темата за развитие на социалното предприемачество в България, беше представен местен и европейски опит, както и възможностите за развитие на социални предприятия в България.