Новини

ПОКАНА за Национален форум «Равни възможности за реализация и развитие» 28.11.2013 г., гр. София

12.11.2013

Имам удоволствието да Ви поканя да участвате в Националния Форум «Равни възможности за реализация и развитие», който се организира от Националното сдружение на работодателите на хората с увреждания.

Форумът ще се проведе на 28-ми ноември (четвъртък) от 10.30 часа (регистрацията започва в 9.45 часа) в конферентната зала на Централ Парк Хотел, гр.София, бул. Витоша № 106 и предвижда да събере представители на бизнеса и други работодатели - публични и местни власти, неправителствени организации и други.

Целта на форума е да се обсъди заетостта като ключов елемент за социалното включване и икономическата независимост на хората с увреждания в активна трудова възраст. Подобряването на положението по отношение на заетостта на хората с увреждания би било от полза не само за хората с увреждания, а също така и за работодателите и обществото като цяло.

Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия, са потребностите и възможностите за осигуряване на заетост на хората с увреждания и по-ефективна подкрепа за подобряване качеството им на живот. Изграждането на една по-интегрирана среда за осигуряване на заетост на хората с увреждания е важно за създаването на повече и по-добри работни места за хора с увреждания.

В различните тематични сесии на форума ще бъдат представени приоритетите на правителството в политиките за заетост на хора с увреждания и възможностите за бизнеса през новия програмен период при използването на средства от Европейския социален фонд. Ще бъдат споделени опит и добри практики за заетост на хора с увреждания и ще бъде създадена платформа за споделяне на мнения и дискусия по темата.

Участниците във форума ще имат възможност да поставят актуални казуси и проблеми към лекторите по отношение на политиките за заетост на хората с увреждания и икономическата среда в която работят предприятията от социалната икономика.

Форумът се организира по Проект „Равни възможности, реализация, развитие” на НСРХУ, съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 051PO001-5.1.05-0008-С0001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Не се дължи такса участие.

Моля да потвърдите Вашето участие на тел./факс: 02 986 53 00 или на е-mail: nsrhu@abv.bg до 22 ноември 2013 г.

С уважение,                                    

Елка Тодорова - ръководител проект