Новини

„ВАШАТА ЕВРОПА“ – портал за практическа информация за граждани и предприятия в ЕС

01.11.2013

В условията на функциониращ европейски единен пазар и засилваща се интеграция, пред европейските граждани и предприятия непрекъснато се откриват възможности за извършване на трансгранични дейности. Независимо от това, за тези, които развиват международна дейност, различните администартивни процедури в държавите-членки на ЕС могат да се окажат сериозна пречка. В тази насока, европейските институции и администрациите в държавите-членки обединиха усилията си, за да улеснят мобилността на гражданите и предприятията и тяхното интегриране в Европа чрез създаването на многоезичен единен информационен портал „Вашата Европа”. 

„Вашата Европа - предприятия" е платформата, обединяваща на едно място както обща информация, така и практически насоки за предприятията, които възнамеряват да извършват трансгранични дейности и да разширят бизнеса си в чужбина. Целта на инициативата е запознаването на заинтересованите лица със спецификите на администрациите и административните процедури на отделните държави-членки на ЕС. Бизнесът може да се възползва от предоставената практическа информация на европейско и национално ниво във връзка с единния европейски пазар, интернационализация, програми на ЕС за финансиране, европейски стандарти, както и срокове и разходи за стартиране на бизнес в други европейски страни.

За максимално улеснение на европейските граждани и предприятия интерактивният портал “Вашата Европа“ предлага информационните си услуги на всичките 23 официални езика на Съюза.

За повече инфромация, моля, следвайте линка: http://europa.eu/youreurope/business/index_bg.htm