Новини

Мерки по възстановяването на 50 на сто от осигурителните вноски на специализираните предприятия

01.11.2013

Поради въведени през последните години планови месечни лимити на разплащания към специализираните предприятия и кооперации за хора с увреждания, възстановяването на средствата  от внесените осигурителни вноски на специализираните предприятия са със забава от порядъка на шест до девет месеца.

НФРИ изпрати писмо до Министерски съвет в което категорично настоя за незабавно възстановяване на забавените към специализираните предприятия плащания, което е в грубо нарушение на  Закона за интеграция на хората с увреждания и Наредбата за реда за възстановяване... Планираният  месечен лимит не обезпечава необходимите суми за възстановяване и води до изключително тежката ситуация към настоящия момент за специализираните предприятия и кооперации  на хора с увреждания.

В резултат на предприетите действия, от Актуализирания бюджет на РБългария за 2013 г. беше увеличен бюджета на МТСП, съответно на Агенцията за хората с увреждания по перото за възстановяване на осигурителните вноски. В началото на м.ноември 2013 г. Агенцията за хората с увреждания започва издължаването по второ тримесечие на 2013 г. До края на 2013 г. се очаква да бъдат възстановени осигурителните вноски и за трето тримесечие на 2013 г.