Международни участия

Първа среща по проект „Коучинг (наставничество) на работното място: EQAVET система за разпознаване, утвърждаване и акредитация на умения, знания и компетенции на доставчици на подкрепена заетост за хора с увреждания”, финансиран по програма Еразъм+

10.12.2014

На 18 и 19 ноември т.г. в Пловдив се проведе работна среща по проект „Коучинг (наставничество) на работното място, финансиран по програма Еразъм+.

            От страна на НФРИ участие в срещата взеха председателят на федерацията Елка Тодорова и Иванка Пискова - член на УС на НФРИ и управител на „Стопански дейности КЦМ” ООД.

            Първият ден на срещата започна с представяне на участниците в срещата и организациите партньори относно техния опит в реализиране на дейности, свързани с предоставяне и развитие на подкрепена заетост за хора с увреждания. Беше представена и ситуацията във всяка от включените в проекта страни по отношение на подкрепената заетост за хора с увреждания и съществуващата практика, опит и дейности в тази област.

Бяха обсъдени правилата за изпълнение и управление на проекта, очакваните резултати и план за изпълнение на планираните дейности, както и ролята и ангажиментите на всички партньори във връзка с изпълнението на първата дейност по проекта „Изготвяне на анализ на изискванията на потребителите” относно ситуацията по отношение на подкрепената заетост в държавите партньори - България, Испания, Турция и Австрия.

Анализът на изискванията на потребителите ще съдържа качествен и количествен анализ на националните особености, свързани с нуждите от обучение на доставчици на подкрепена заетост и пропуските в признаването и оценката на техните компетенции, индивидуалните потребности на получаването им, съответните методологии и педагогически подходи по отношение на предоставянето на подкрепена заетост и т.н. Този анализ ще включва проучване на различни мнения по тази тема: на доставчици на подкрепена заетост, центрове за професионално обучение, работодатели, политици и държавни органи, неправителствени организации. Като част от подготовката на тази дейност бяха обсъдени структура и съдържание на въпросниците за гореспоменатите заинтересовани страни, от които НФРИ като партньор е отговорна за изработването на въпросник и провеждане на интервюта с работодатели.

Беше направен план за провеждане на предвидените срещи на екипа по проекта през следващата година и беше насрочена среща на българските партньори в гр. София на 09.01.2015 г.