НОВИНИ

Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа по инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2016 година

30.09.2016, Бюлетин № 9

Определени са условията и редът за получаване на финансова подкрепа от младежи в неравностойно положение, които ще продължат образованието си във висше училище или в професионален колеж, в рамките на инициативата на държавния глава „Подкрепи една мечта“ за 2016 г. Съгласно Правилата за получаване на финансова помощ, всеки одобрен кандидат може да получи еднократна подкрепа в размер до 2000 лева. Документи за кандидатстване за финансова подкрепа се подават до......още

По Оперативна програма Развитие на човешките ресурси е насочен ресурс към работодателите за обучение на персонала

30.09.2016, Бюлетин № 9

През 2016 г. близо 600 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) са насочени към работодателите за обучение и преквалификация на служителите. До края на 2016 г. работодателите ще могат да кандидатстват по няколко схеми за повишаване на професионалната квалификация и ключовите умения на служителите си. 30 млн. лв. са отделени за схема за подкрепа на бизнеси със сезонен характер на дейността. Операцията ще даде възможност работодателите......още

lll-ти българо-руски бизнес форум с двустранни срещи в Пловдив

30.09.2016, Бюлетин № 9

В периода 26-30 септември 2016 г. в България се осъществи посещение на руска бизнес делегация. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Руската агенция за подпомагане на малкия и среден бизнес (РАПМСБ).  Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) като един от организаторите на посещението покани НФРИ и нейните членове да вземат участие в lll-тия бизнес-форум и двустранните срещи......още

Международни участия

Започва безплатно онлайн обучение за пилотно тестване на „Професионална обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост”

18.10.2016, Бюлетин № 10

Работещите в сферата на заетостта на хората с увреждания, ще може да се възползват от пилотното тестване на „Професионалната обучителна програма за подготовка на консултанти по подкрепена заетост. Обучението се провежда за първи път в България и има за цел да отговори на......още

Двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранително-вкусовата промишленост и ХоРеКа сектора

30.09.2016, Бюлетин № 9

Краен срок за регистрация – 30 октомври 2016 г. На 10 ноември 2016 г., четвъртък, от 10:30 – 18:00 ч ще се проведат Двустранни срещи за бизнес сътрудничество и технологичен трансфер в сферата на хранително-вкусовата промишленост и ХоРеКа сектора. Събитието се организира от......още

Международен панаир за опаковъчна техника и опаковки WARSAW PACK 2017 и Международен панаир на хранителни технологии Warsaw Food Tech 2017 г. 07 - 09 март 2017 в конгресен център Ptak Warsaw Expo, Полша

25.08.2016, Бюлетин № 8

В международния панаир WARSAW FOOD TECH 2017 ще вземат участие производители и дистрибутори на машини и оборудване за преработка и производство на храни. В рамките на три дни, над 100 изложители ще представят новите технологии в производство от хранително-вкусовата промишленост. Тематичният......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки

15.07.2016, Бюлетин № 7

На 13 юли т.г. на свое заседание Правителството определи Нов Списък на стоките и услугите, за които ще се възлагат запазени поръчки в предвидените в ЗОП случаи. Освен предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, ще има възможност......още

Международна конференция "Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и практики"

19.04.2016, Бюлетин № 4

На 22 март 2016 г. в София се проведе Международна конференция на тема „Равнопоставеност на хората с увреждания. Постижения и практики“. Събитието е част от програмата на Българското председателство на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Във форума участваха представители......още

Оперативните програми на ЕС – възможност за специализираните предприятия

19.04.2016, Бюлетин № 4

Оперативните програми на ЕС предоставят възможност за получаване на безвъзмездна финансова помощ и обхващат всички икономически сегменти. Посредством тези безвъзмездни средства малките и средни предприятия, в това число и специализираните предприятия, могат да финансират......още

Проекти и програми

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

18.10.2016, Бюлетин № 10

"Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар.  Bсяка една фирма, която попада в категория......още

Удължен е срока за кандидатстване по схема „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

18.10.2016, Бюлетин № 10

С решение на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност” е удължен срока за кандидатстване по схемата за „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ – до 28.10.2016 г. Освен срока, има и изменения на условията за кандидатстване и приложимите......още

BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“

18.10.2016, Бюлетин № 10

Краен срок:  17:30 часа на 05.01.2017 г. Целта на процедурата е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Минимален......още

Нашата консултация

Въпроси и отговори в област „Условия на труд”

18.10.2016, Бюлетин № 10

Какви инструктажи по безопасност и здраве при работа трябва да се провеждат на работниците и служителите? С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни......още

Национални и регионални програми и мерки за субсидирана заетост, насочени към хората с увреждания през 2016 г.

30.09.2016, Бюлетин № 9

Програмите и мерките за субсидирана заетост на лица с увреждания са включени в Националния план за действие по заетостта през 2016 г. и за тяхното финансиране са предвидени средства от държавния бюджет за активна политика. Възможност за повишаване пригодността за заетост......още

Срокове за изплащане на паричното обезщетение за временна неработоспособност

30.09.2016, Бюлетин № 9

Паричното обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест се изплаща от първия ден на настъпването до възстановяване на работоспособността или до установяване на инвалидност. Изключенията от това правило са......още