НОВИНИ

Онлайн панаир „Социални предприемачи”

30.10.2022, Бюлетин № 10

Кога? 14-21 ноември 2022 Къде? Онлайн платфoрмата на Balkan Fair Online https://balkanfair.online/ В рамките на Световната седмица на предприемачеството в периода 14 - 21 ноември 2022 г. Националната федерация на работодатели на инвалиди ще организира съвместно с BALKAN FAIR ONLINE и Министерство на труда и социалната политика онлайн панаир  „Социални предприемачи”. Онлайн панаира ще представи продукцията на кооперации и предприятия, които успешно съчетават бизнес и социална кауза,......още

ЕК одобри Програма за подкрепа на бизнеса за близо 3 млрд. лв.

21.10.2022, Бюлетин № 10

Европейската комисия одобри Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП), с която в българската икономика ще бъдат инвестирани близо 3 млрд. лв. Тя е продължение на приключващата ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и ще се изпълнява от Министерство на иновациите и растежа. Работата по нея ще започне до края на годината. Програмата предвижда продължаване на подкрепата за микро, малките и средни предприятия в страната. Първата......още

Публикуван е доклада за социалното въздействие на D-WISE

21.10.2022, Бюлетин № 10

Докладът за социално въздействие за 2022 г. на мрежата DWISEnetwork, чийто член е НФРИ, изследва съществуващата литература, както и работата на членовете на мрежата, за да предложи нови показатели за измерване на социалното въздействие от социалната икономика. Той приключи през септември 2022 г. след повече от година работа и процес на консултация с членовете на организациите-членки на мрежата D-WISE от цяла Европа. Докладът беше обсъден и представен на среща на високо......още

Международни участия

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания

25.03.2022, Бюлетин № 3

Представители на специализирани предприятия взеха участия в организираните от НФРИ партньорства с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в гр.Мурсия и гр.Картахена в Испания. На 24 и 25 март 2022 г. екипът по проект CSR in 4.0 ......още

Участие в Онлайн събитие за повишаване на осведомеността „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 6.12.2021 г. НФРИ взе участие в онлайн събитието „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”, организирано от Европейската платформа за рехабилитация. Различни експерти представиха своите практики......още

Представяне на резултатите от проекта Иновентър в Международна онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики" на 10 декември 2021 г.

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 10 декември т.г. Елеонора Негулова, експерт по проекта Иновентър представи темата „Социална интеграция, предприемачество и учене с използване на технологии чрез VET – проект Иновентър” по време на Международната онлайн стажантска......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022, Бюлетин № 6

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.           Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени......още

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

25.06.2022, Бюлетин № 6

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество......още

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

25.06.2022, Бюлетин № 6

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан......още

Проекти и програми

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ: Нова процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

21.10.2022, Бюлетин № 10

Краен срок за кандитастване:  19.12.2022 г. до 16:30 часа Министерство на иновациите и растежа (МИР) обяви процедура за подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността......още

Схема BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“ по „Програма за икономическа трансформация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост

19.08.2022, Бюлетин № 8

БЕЗВЪЗМЕЗДНО финансиране за ТЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ на вашето производство в размер до 50% от стойността на проекта               Срок за кандидатстване: 16.30 ч. на 21 септември 2022 г.               Първата процедура......още

Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

05.07.2022, Бюлетин № 7

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната политика е разработил програма за съфинансиране......още

Нашата консултация

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане на хора с увреждания

21.10.2022, Бюлетин № 10

Общи изисквания: работодателят трябва да отговоря на  следните условия (чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, ППЗНЗ): 1. да няма изискуеми публични задължения; 2. да е регистриран по действащото законодателство; 3. да няма задължения......още

Промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022 г.

19.08.2022, Бюлетин № 8

Промени в Кодекса на труда  в сила от 01.08.2022 г.             Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г. въвежда промени в националното ни законодателство във връзка с имплементиране на две европейски директиви.......още

Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат.

05.07.2022, Бюлетин № 7

Съгласно чл. 13, ал.1 от  Наредбата за трудоустрояването: На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение,......още