НОВИНИ

НС гласува промени в Закона за хората с увреждания

06.02.2023, Бюлетин № 1

Парламентът прие окончателно промените в Закона за хората с увреждания, свързани с проблеми при процеса на преосвидетелстване от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Те бяха внесени от ГЕРБ-СДС по предложение на омбудсмана проф. Диана Ковачева. Промените в Закона за хората с увреждания предвиждат тези български граждани да упражняват правата си по време на преосвидетелстване от органите на медицинската......още

Проучване на Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания

06.02.2023, Бюлетин № 1

Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания /EASPD/ стартира проучване за събиране на обещаващи практики за наемане на работа на хора с увреждания чрез инициативи за обществени поръчки/закупуване на стоки от предприятията за хора с увреждания. Проектът - CO-RESP - ще лансира трансевропейска публикация, подчертаваща най-добрите практики в Европа по тази тема. Анкетата е кратка и може да се отговори на въпросите от нея на български език.  Крайният......още

Одобрени са промените в Наредбата за медицинската експертиза от Министерски съвет

06.02.2023, Бюлетин № 1

Промените в Наредбата за медицинската експертиза са в няколко посоки, промяната в Методиката за оценка на трайно намалената работоспособност, вид и степен на увреждане, в проценти. В основната си част направените промени са предложени от организации на хората с увреждания и са съгласувани с експертните съвети към министъра на здравеопазването по съответните медицински специалности. Същественото в тази промяна е отчитането на всяко едно увреждане в общата оценка.......още

Международни участия

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания

25.03.2022, Бюлетин № 3

Представители на специализирани предприятия взеха участия в организираните от НФРИ партньорства с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в гр.Мурсия и гр.Картахена в Испания. На 24 и 25 март 2022 г. екипът по проект CSR in 4.0 ......още

Участие в Онлайн събитие за повишаване на осведомеността „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 6.12.2021 г. НФРИ взе участие в онлайн събитието „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”, организирано от Европейската платформа за рехабилитация. Различни експерти представиха своите практики......още

Представяне на резултатите от проекта Иновентър в Международна онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики" на 10 декември 2021 г.

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 10 декември т.г. Елеонора Негулова, експерт по проекта Иновентър представи темата „Социална интеграция, предприемачество и учене с използване на технологии чрез VET – проект Иновентър” по време на Международната онлайн стажантска......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022, Бюлетин № 6

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.           Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени......още

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

25.06.2022, Бюлетин № 6

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество......още

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

25.06.2022, Бюлетин № 6

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан......още

Проекти и програми

Конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост за стимулиране на заетостта на хора с увреждания в специализирана работна среда (специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с уврежда

06.02.2023, Бюлетин № 1

Срок за кандидатстване: 17:30 ч. на 13.03.2023 г. за социални проекти и 28.03.2022 г. за стопански (инвестиционни) проекти Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти със социална и стопанска насоченост, насочени към стимулиране на заетостта на хора с......още

Информационна кампания на Агенцията за хората с увреждания онлайн информационен „Ден на отворените врати“ за всяка от програмите

06.02.2023, Бюлетин № 1

Във връзка с обявените от Агенцията за хората с увреждания конкурси за финансиране на проекти за осигуряване на заетост, рехабилитация и интеграция и изграждане на достъпна среда за хората с увреждания, Агенцията ще проведе онлайн информационен „Ден на отворените врати“......още

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

06.02.2023, Бюлетин № 1

Краен срок:  до 17.30 ч. на 27.02.2023 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания. Участниците в конкурса могат да бъдат неправителствени организации на и за хора с увреждания, регистрирани......още

Нашата консултация

Социалните помощи ще бъдат обвързани с линията на бедност от 1 юни 2023 г.

06.02.2023, Бюлетин № 1

От 1 юни размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от стойността на линията на бедност в страната и няма да бъде обвързан с гарантирания минимален доход, както е в момента. Това реши парламентът с приемането на промени в Закона за социално подпомагане. Законодателните......още

Насърчителни мерки за работодатели, при наемане на хора с увреждания

21.10.2022, Бюлетин № 10

Общи изисквания: работодателят трябва да отговоря на  следните условия (чл. 50, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта, ППЗНЗ): 1. да няма изискуеми публични задължения; 2. да е регистриран по действащото законодателство; 3. да няма задължения......още

Промени в Кодекса на труда в сила от 01.08.2022 г.

19.08.2022, Бюлетин № 8

Промени в Кодекса на труда  в сила от 01.08.2022 г.             Законът за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в ДВ, бр. 62 от 05.08.2022 г. въвежда промени в националното ни законодателство във връзка с имплементиране на две европейски директиви.......още