НОВИНИ

Нов изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания

29.07.2022, Бюлетин № 8

От 18 юли 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) има нов изпълнителен директор -  доц. д-р Георги Йорданов. Доц. Георги Йорданов е народен представител в 44-то Народно събрание. Бил е общински съветник - два мандата и е оглавявал комисията по здравеопазване при Пловдивския общински съвет, както и ръководител на катедра ОДДАФ в МУ, ФДМ - Пловдив. Бил е изпълнителен директор на "МБАЛ - Пловдив" АД , управител на МБАЛ "Св. Мина", както и директор на РЦЗ-Пловдив.  ...още

Десето юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика

25.06.2022, Бюлетин № 6

В периода 20-23 юни 2022 г. в Международен панаир АД, гр.Пловдив, палата 11, се проведе Десетото юбилейно издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарна икономика. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика, НС на ТПК и организационен комитет в който участва Националната федерация на работодателите на инвалиди. Десетото издание на Европейския форум на субектите на социалната и солидарната икономика, под наслов „Справедлива,......още

Промени в проект „Заетост за теб”

30.01.2022, Бюлетин № 1

            Приети са изменения във финансирания от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” проект „Заетост за теб” и срокът му се удължава до 30.06.2023 г. Също така се променят условията за допустимост: Oтпада националната квота от 50 млн. лв. за приоритетно подпомагане на работодатели от сфери „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с......още

Международни участия

Партньорство с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в Испания

25.03.2022, Бюлетин № 3

Представители на специализирани предприятия взеха участия в организираните от НФРИ партньорства с академични среди, неправителствени организации и социални предприятия в периода 24-28 март 2022 г. в гр.Мурсия и гр.Картахена в Испания. На 24 и 25 март 2022 г. екипът по проект CSR in 4.0 ......още

Участие в Онлайн събитие за повишаване на осведомеността „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 6.12.2021 г. НФРИ взе участие в онлайн събитието „Предизвикателства и добри практики в подкрепа на възрастни хора с увреждания”, организирано от Европейската платформа за рехабилитация. Различни експерти представиха своите практики......още

Представяне на резултатите от проекта Иновентър в Международна онлайн стажантска програма „Дигиталните технологии като условие за трансформация на професионалното образование. Чужди практики" на 10 декември 2021 г.

30.12.2021, Бюлетин № 13

            На 10 декември т.г. Елеонора Негулова, експерт по проекта Иновентър представи темата „Социална интеграция, предприемачество и учене с използване на технологии чрез VET – проект Иновентър” по време на Международната онлайн стажантска......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Ръководства в областта на социалните иновации

25.06.2022, Бюлетин № 6

ГД „Трудова заетост и социални въпроси“ към Европейската комисия публикува две допълващи се ръководства в областта на социалните иновации.           Проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени......още

Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г.

25.06.2022, Бюлетин № 6

Правителството прие План за действие по социална икономика за периода 2022-2023 г. в изпълнение на Националната концепция за социална икономика. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество......още

Нова мярка по Програма РЧР (2021-2027) ще насърчи социалната икономика на местно и регионално ниво

25.06.2022, Бюлетин № 6

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Цветан......още

Проекти и програми

Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

29.07.2022, Бюлетин № 8

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната политика е разработил програма за съфинансиране......още

Ремонтни дейности на съществуващ сграден фонд, свързани с подобряване условията на труд на персонала към Фонд „Условия на труд”

05.07.2022, Бюлетин № 7

Фонд „Условия на труд” е юридическо лице създаден към Министерство на труда и социалната политика, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд. Фонд „Условия на Труд“ към Министерството на труда и социалната политика е разработил програма за съфинансиране......още

На 31 май 2022 г. Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обяви конкурс за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания

31.05.2022, Бюлетин № 5

Краен срок за кандидатстване: 04.07.2022 г.           Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.          ......още

Нашата консултация

Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат.

29.07.2022, Бюлетин № 8

Съгласно чл. 13, ал.1 от  Наредбата за трудоустрояването: На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение,......още

Прилагане на Наредбата за трудоустрояване от специализираните предприятия и кооперации. Отстраняване на грешки и защита от санкции, които контролните органи на Главна инспекцията по труда могат да налагат.

05.07.2022, Бюлетин № 7

Съгласно чл. 13, ал.1 от  Наредбата за трудоустрояването: На трудоустроени работници или служители с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност освен изработеното по трудови норми и разценки за здрави работници или служители се заплаща допълнително месечно възнаграждение,......още

Подкрепа за работодателите и заетостта чрез Агенцията по заетостта

30.10.2021, Бюлетин № 11

            Съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), всички хора са равнопоставени при ползване на услугите, предоставяни от териториалните поделения на АЗ – дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ), след регистрирането им като търсещи работа......още