НОВИНИ

Обществени консултации на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

27.08.2021, Бюлетин № 9

            Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на новата програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) за периода 2021-2027 г. /ПКИП/             ПКИП е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова трансформация. Основна целева група на програмата са предприятията с......още

Девети Европейски форум за социално предприемачество „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ“ 29.09 – 03.10.2021 Международен Панаир гр. Пловдив, България

27.08.2021, Бюлетин № 9

Специализираните предприятия от НФРИ подали заявки за участие в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив, Международен панаир, палата 11 от 29 септември до 3 октомври 2021 г. следва да имат предвид, че ще могат да участват и в съпътстващото онлайн издание на панаира.             За своето участие в Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика, членовете......още

Достъпност на уеб сайтове и мобилни приложения.

22.02.2021, Бюлетин № 3

Директива (ЕС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 година относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор има за цел да повиши цифровото приобщаване въз основа на общи изисквания за достъпност.             Организациите от обществения сектор следва да вземат необходимите мерки техните уеб сайтове и мобилни приложения да станат по-достъпни като направят тяхното съдържание пригодно за възприемане,......още

Международни участия

Работна среща по координиран от СА „Д. А. Ценов“ проект по програма Еразъм + събра в Ниш изследователи от четири държави

15.07.2021, Бюлетин № 8

  Представители на четири държави и пет институции взеха участие в присъствената международна среща на екипа по ръководство на проект № 2020-1-BG01-KA203-079025 „Адаптиране на стратегии за корпоративна социална отговорност за справяне с последиците от Индустрия 4.0“, на 12 и......още

ПОКАНА за участие в Европейски форум за социално предприемачество 26-29 март 2020 г. Международен панаир гр. Пловдив, България

31.01.2020, Бюлетин № 1

Националната федерация на работодателите на инвалиди кани своите членове като изложители в Деветото издание на Европейския панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика в гр.Пловдив, Международен панаир, палата № 6 от 26 до 29 март 2020 г. Проявата се провежда с подкрепата......още

Осми Европейски форум на социалното предпрпиемачество

31.03.2019, Бюлетин № 3

            От 28 до 31 март 2019 г., в град Пловдив, се проведе осмото издание на Европейския форум за социално предприемачество. Проявата се организира от Европейската комисия, Европейската конфедерация на производствените кооперации и социалните предприятия......още

Политики за заетост на хората с увреждания

Предложени изменения на Методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост

15.07.2021, Бюлетин № 8

Нови предложения за изменение на методиката за финансиране на проекти за създаване на центрове за защитена заетост на основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за хората с увреждания (ППЗХУ) са публликувани в Портала за обществени консултации Strategy.bg. Методиката......още

Държавата ще продължи да изплаща средства на работодателите за запазване на заетостта до края на юли 2021 г.

10.05.2021, Бюлетин № 7

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до 31 юли 2021 г. Това реши правителството с приемането на промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г., в което се определят условията и редът за получаване на средства......още

До 15 април се приемат заявления по мярката 60/40 за получаване на средства за периода януари – март 2021 г.

23.02.2021, Бюлетин № 3

Агенцията по заетостта напомня на работодателите, които отговарят на условията на ПМС 151/2020 г. (изм. с ПМС 416/2020), че ако желаят да получат средства за периода януари – март 2021 г., могат да подадат заявление и изискваните към него документи до 17.00 ч. на 15 април 2021 г.            ......още

Проекти и програми

Стартира 12-та конкурсна сесия на Национален иновационен фонд

27.08.2021, Бюлетин № 9

Краен срок за подаване на проекти: от 10.08.2021 г. до 17,30 ч. на 10.09.2021 г.                Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия/ИАНМСП/  обявява старта на Дванадесета конкурсна сесия на Националния иновационен......още

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ)

18.08.2021, Бюлетин № 9

Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 20.09.2021 г. Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост (ЦЗЗ), съгласно Методиката за финансиране на проекти за създаване на Центрове за защитена заетост,......още

Агенцията за хората с увреждания обявяви конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

15.07.2021, Бюлетин № 8

           Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2021 г.              Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс по Национална програма за заетост на хората с увреждания, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората......още

Нашата консултация

Регистър на социалните предприятия към Министерството на труда и социалната политика

05.05.2021, Бюлетин № 6

Вписването на социални предприятия в Регистъра на социалните предприятия към МТСП става чрез:   Регистрация на социално предприятие клас А - https://www.youtube.com/watch?v=b8W4x5DY2GI Регистрация на социално предприятие клас А + -https://www.youtube.com/watch?v=oo7i_c_3VIE   Закон за предприятията......още

Здравословни и безопасни условия на труд в условията на Covid-19. Нормативни промени и законови изисквания.

05.05.2021, Бюлетин № 6

В Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, обн. ДВ, бр.11 от 9 февруари 2021 г. в преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 8:             „§ 8. Разходите за медицински изследвания на командированите лица по метода......още

Търговците и юридическите лица с нестопанска цел не подават нулева декларация през 2021 г., ако такава е подадена през 2020 г.

14.01.2021, Бюлетин № 1

Съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно. При възобновяване на дейността, се съставя и подава годишен финансов отчет. По силата на приетите изменения, освободени от задължение......още