Проекти и програми

Обявена е процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19”

22.02.2021

Срок за кандидатстване: 16.30 часа на 15 март 2021 г.

Бюджет на процедурата: 78 233 200 лева

Целта на процедурата е да се осигури оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

По процедурата се прилага опростено отчитане на разходите на база еднократна сума за оперативни разходи съгласно чл. 67 (1), т. в / от Регламент 1303/2013.

 Процедурата е активирана в ИСУН 2020 и проектните предложения могат да се подават от 11:00 часа на 22 февруари 2021 г.

Допустими дейности са тези, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19.

Недопустими са дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 1.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

 

            Допустимост на кандидатите:
            За да бъдат допустими, кандидатите по схемата трябва да отговарят на следните условия:
1) да са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липса на самостоятелна правосубектност.


 2) да са малки предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия.

3) да имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.), в рамките на които да са извършвали стопанска дейност. Да са регистрирани преди 01.01.2019 г.

4) да са реализирали оборот за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 хил. лв. Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата

5) в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС

6) да са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020 г. до месеца предхождащ месеца на кандидатстване, средноаритметичен спад от  поне 20% спрямо средноаритмечитчния оборот за същите три месеца за 2019 г.

 

Кандидатът следва произволно да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 1), Раздел 4 „Декларацията за финансовите данни“ и/или в т. 6 „E-ДЕКЛАРАЦИИ“ на Формуляра на кандидатстване (в зависимост от избрания начин на подаване на проектното предложение, като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

 

Не са допустими за кандидатстване фирми, които кандидатстват за финансиране на земеделски дейностидейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продуктидейности за отглеждане или преработка на аквакултуридейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“:

 

Безвъзмездно финансиране
            • 100% от допустимите разходи по проекта

 

Допустими за финансиране са разходи за оборотен капитал, необходими за покриване на текущите оперативни разходи.

 

Нудопустими за финансиране са:

 

 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране[1] за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
 • разходи за производство, преработка на продукти от риболов или аквакултури;
 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от Условията за кандидатстване по процедурата.

 

 

Режим на държавна/минимална помощ: Помощ под формата на преки безвъзмездни средства съгласно раздел 3.1 от „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г.

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:

Продължителността на изпълнение на всеки проект е 3 (три) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подаване на документ „Информация за приключване на проекта“, преди изтичане на три месечният период на изпълнение на проекта, срокът за изпълнение на АДПБФП, се счита за изтекъл на датата, предхождаща деня на подаване на документ „Информация за приключване на проекта“ (при условие че бенефициентът не е посочил друг, по-кратък срок).

 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на малките предприятия с реализиран оборот от минимум 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

 

Условията за кандидатстване с файл с наименование GfA_SMALL 500_final и пълната документация по процедурата може да изтеглите от файловите документи от тук: https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/6800[1] В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и др.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др. Ограничението не включва разходи за персонал  по процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК.