Проекти и програми

Проект BG05M9OP001-1.104-001 „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19“

14.01.2021

            Краен срок: до 31.03.2021 г.

            Проектът се реализира от Агенция по заетостта, в качестовото си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ПРИОРИТЕТНА ОС 1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", инвестиционен приоритет № 8.

            Целта на проекта е да се предостави подкрепа на предприятия и самоосигуряващи се лица, чиято икономическа дейност е директно засегната от неблагоприятното въздействие на наложилото се в страната извънредно положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., предизвикано от пандемията с коронавирус COVID-19. С цел запазване на заетостта на работниците и служителите в предприятията, осъществяващи икономическите дейности в съответните сектори - хотелиерство и ресторантьорство, транспорт и туризъм, конкретно посочени в приложението на РМС № 429 от 26.06.2020 г., по проекта ще се подкрепят работодатели, самоосигуряващи се лица и общински предприятия, създадени по реда на чл. 52 от ЗОС чрез предоставяне на компенсации на част от работната заплата и дължимите данъчни и осигурителни вноски за сметка на осигурителя и осигуреното лице в размер на 290 лв. Заетостта на подкрепените работници и служители, както и дейността на самоосигуряващите се лица следва да бъдат запазени за целия период на изплащане на компенсацията, както и за допълнителен период, равен на половината период, за който са изплатени компенсациите.

            Финансовият ресурс е в размер на 40 000 000 лв.

            Oчаква да бъдат включени най – малко 22 000 заети лица.

            Информация за процедура свързана с краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. можете да получите на https://www.az.government.bg/pages/kratkosrochna-podkrepa-za-zaetost-covid-19/

            С допълнителните 40 млн. лв. ще могат да бъдат обезпечени заявките на работодателите и самоосигуряващите се за получаване на тези средства, а периодът за приемане на заявления за изплащане на компенсациите беше удължен до 31.03.2021 година.