Проекти и програми

Фонд Социална закрила

28.05.2020

Срок за кандидатстване:  13.06.2020 г.

 

ВАЖНО: Продължителността на дейностите по проектите се реализират и отчитат в рамките на 2020 г.

            I. Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги

            Финансират се дейности за закупуване на оборудване и/или обзавеждане и за строително-монтажни/ремонтни дейности:

 • закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за пряко ползване от потребителите на социални услуги;
 • закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за помещенията за предоставяне на социални услуги от резидентен тип;
 • закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за помещенията за предоставяне на социални услуги — Дневен център за деца и лица с увреждания, Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и лица с увреждания;
 • закупуване на оборудване/обзавеждане за специализирани институции за предоставяне на социални услуги;
 • закупуване на оборудване/обзавеждане за обществени трапезарии и домашен социален патронаж.
 • строително-монтажни/ремонтни дейности на помещенията за предоставяне на социални услуги, които са изпълнили условията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
 • строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда на помещенията за предоставяне на социални услуги.

            Финансова рамка на всяко проектно предложение: за реализиране на проекти за оборудване и обзавеждане на материалната база за предоставяне на социални услуги:

 • съфинансиране от кандидата — най-малко 10% от обшия бюджет за проектното предложение.
 • финансиране от ФСЗ — до 36 000 лв. с ДДС;

            За реализиране на проекти за строително-монтажни/ремонтни работи на материалната база за предоставяне на социални услуги:

 • съфинансиране от кандидата — най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение;
 • финансиране от ФСЗ — до 50 000 лв. с ДДС.

            Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 1 е до 1 450 000 лв.

            Допустими кандидати са общини и доставчици на социални услуги.

            II. Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия  създаден специално за да се подкрепят социалните предприятия при създаване на партньорства, обмяна на опит и популяризиране на добри практики.

            Финансират се дейности за:

 • организиране и участие в събития, които ще подкрепят целевите групи (обмяна на опит, добри практики);
 • организиране, провеждане и участие в културни, спортни и други мероприятия.

            При реализиране на заложените дейности са допустими, разходи за:

 • командировки /пътни, дневни и квартирни/ на лицата за дейности, пряко свързани с предвидените дейности, включително и за обучители (лектори), консултанти, за лица, извършващи консултантски услуги;
 • материали, консумативи и други материални запаси, без характер на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството и в размер под стойностния праг на същественост по реда на чл. 50, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане и пряко произтичащи от дейностите по проекта:
 • наем на помещенията, разходи за телефон, факс, отопление, електричество, поддръжка – само в случаите, когато в помещенията ще се осъществяват дейности по проекта и ще се реализират дейности с целевата група;
 • осигуряване на публичност и разпространение на информацията;
 • конференции, семинари, обучения, пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
 • отпечатване и/или публикуване на разработените по проекта методологии, процедури, инструкции и наръчници, нови практики и др.

            Финансова рамка на всяко проектно предложение:

 • финансиране от ФСЗ – до 10 000 лв. с ДДС;
 • съфинансиране от кандидата – най-малко 10% от общия бюджет за проектното предложение.

            Общ финансов ресурс за всички проекти по Компонент 2 – до 50 000 лв.

            Допустими кандидати: социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия.

III. Процедури за отпускане на социални помощи, средства за целево подпомагане и подкрепа от ФСЗ.

 1. „Подпомагане на активния и независим начин на живот на хора с трайни увреждания” – насочена към подпомагане на лица с трайни увреждания[1].

            Финансовата подкрепа е за закупуване на помощно средство/приспособление/съоръжение за хора с трайни увреждания, за което не се отпуска помощ от държавния бюджет.

            „Помощни средства, приспособления и съоръжения“ са пособия, предназначени от производителя да компенсират загубена или увредена функция на човешки орган с цел увеличаване на възможностите за самообслужване, за извършване на трудова и друга дейност на хората с увреждания.

            Общ финансов ресурс по Компонент 1 е до 200 000 лв., като едно лице може да получи еднократно за бюджетната година до 2500 лв.

 1. „Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни увреждания”

            Финансира се закупуване на помощно-технически средства, компенсиращи зрителния дефицит:

 • комплект за текстообработка включващ четящо устройство, софтуер за незрящи и компютър, притежаващ необходимите параметри и характеристики за поддържане на софтуера и четящото устройство;
 • диктофон/плейър за незрящи;
 • електронен видео увеличител.

            Финансовата подкрепа е за закупуване на помощно-техническо средство, за което не се отпуска помощ от държавния бюджет.

            Допустимост на целевите групи: Лицата желаещи да получат помощ, следва да са в трудоспособна възраст и/или учащи във висши учебни заведения, на които медицинската експертиза е установила вид и степен на увреждане на зрението над 71 на сто.

            Специфичните условия за допустимост на кандидатите:

            Лицата желаещи закупуване на комплект за текстообработка, включващ четящо устройство, софтуер за незрящи и компютър трябва да отговарят едновременно на изброените условия:

 • да са с намалена работоспособност/степен на зрителното увреждане над 90 на сто;
 • да са преминали курс за компютърно обучение в Национален център за рехабилитация на слепи в гр. Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация „Хоризонти”;
 • да са работещи/учащи и/или търсещи работа, като естеството на професията им да налага системно ползване или обработка на текстова информация.

            Кандидатите за закупуване на диктофон/плейър трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 • да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 90 на сто;
 • работещи/учащи и/или търсещи работа, като естеството на професията им налага системно ползване или обработка на текстова информация.

            Кандидатите за закупуване на електронен видео увеличител трябва да отговарят на следните условия:

 • да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на сто;
 • работещи, като естеството на професията им налага системно ползване или обработка на текстова информация.
 • важи само за учащите — в случаи, когато лицата са учащи във висши учебни заведения и бъдещата им трудова реализация по специалността изисква системна обработка на текстова информация.

            Едно лице може да получи еднократна помощ за един вид помощно средство, съобразно следната финансова рамка:

 • за закупуване на комплект за текстообработка включващ преносимо четящо устройство за незрящи, софтуер за незрящи и компютър, притежаващ необходимите параметри и характеристики за поддържане на софтуера и четящото устройство — до 3500 лв.
 • за закупуване на диктофон/плейър за незрящи — до 600 лв.
 • за закупуване на електронен видео увеличител — до 600 лв.

            Общ финансов ресурс по Компонент 2 е до 300 000 лв., като едно лице може да получи еднократно за бюджетната година до 3500 лв

 1. Целева програма „Обществени трапезарии“

            Обществените трапезарии представляват услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами.

            Дейностите целят подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица; лица от уязвими групи — граждани на трети страни, по смисъла на т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

            Дейностите ще се извършват през 2020 г. на територията на цялата страна от функциониращите от 2018 г. 35 обществени трапезарии, финансирани от Фонд „Социална закрила”.

            Обхват на целевите групи (целеви групи):

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; Скитащи и бездомни деца и лица;
 • Лица от уязвими групи — граждани на трети страни, по смисъла на 51, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

            Размерът на финансирането на дейностите по обществените трапезарии е до З 000 000 лв. (три милиона лева).

            Размерът на финансирането на услугата за едно лице за един ден е 2.90 лв. (два лева и деветдесет стотинки), което включва: храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт — 2.50 лв.; други разходи: транспортни, режийни, консумативи — 0.40 лв.

[1] отговарят едновременно на следните условия:

 • не са получили финансова подкрепа за задоволяване на необходимата потребност от ведомство/институция, оперираща със средства от държавния бюджет, например Агенция за социално подпомагане (АСП), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) и др. Без значение е дали финансирането със средства от държавния бюджет е частично и/или покрива изцяло заявената потребност.
 • са представили необходимите документи и са изпълнили всички условия в Обявлението и Методиката.

            Повече информация може да намерите на линка: https://www.mlsp.government.bg/uploads/47/sotsialna-zakrila/dokumenti/obiavlenie-pomoshti-2020.pdf