Проекти и програми

Проекти за подобряване условията на труд

26.02.2018

Краен срок: ежемесечно до 25-то число 

Фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика предоставя безвъзмездно средства за:
            1. финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;
            2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани със:
а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;
б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;
в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;
г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;
д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;
е) обезопасяване на машини и съоръжения;
ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;
            3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;
            4. разработване и издаване на учебни и информационни материали;
            5. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.
            Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.
            Максимален размер на средствата за финансиране от фонда: до 30% от одобрените и действително извършени разходи за реализиране на проекта, но не повече от 100 000 лв. 
НАРЕДБА № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/baneri/fond%20usloviq%20na%20trud/naredba1.doc)

Документи за кандидатстване (https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=POLICIESI&I=601&lang=)