Проекти и програми

BG05M9OP001-1.022 ”Специфични обучения”

30.08.2017

Краен срок: 31 октомври 2017 г., 17,30 ч. 

Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите

Основната цел е повишаване производителността на труда и адаптивността и създаване на условия за устойчива заетост чрез предоставяне на възможност за специфични за предприятията и работните места обучения.

Реализирането й ще създаде предпоставки за по-доброто балансиране на търсенето и предлагането на работна сила в едни от най-динамично развиващите се и конкурентни сектори на българската икономика. С подходяща подготовка безработните и/или заетите лица ще имат шанс да се реализират на позиции, които осигуряват над средните за страната доходи, а компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ, преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда ще намерят отговор на едно от основните предизвикателства пред тяхното развитие – недостига на работна сила с подходяща квалификация.

            II. Размер на безвъзмездната финансова помощ

Категория на предприятието

Интензитет на помощта

Голямо

70 %

Средно

80 %

Малко/Микро

90 %

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

391 000 лева


III. Допустими  кандидати

Кандидати/партньори са микро, малки, средни или големи предприятия, в качеството на работодатели със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България в съответствие с българското законодателство.

Под „работодател“ следва да се разбира всяко физическо (ЕТ) или юридическо лице, което извършва стопанска дейност, регистрирано по ТЗ и което наема работници или служители по трудово правоотношение.

Работодателите следва да развиват своята основна и/или допълнителна икономическа дейност съгласно някой от изброените кодове за икономическа дейност в съответствие с Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.:

Икономически сектори, основаващи се на знанията

Код 09 Спомагателни дейности в добива;

Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти;

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

Код 51 Въздушен транспорт;

Сектор J Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения;

Сектор K Финансови и застрахователни дейности;

Сектор M Професионални дейности и научни изследвания;

Код 78 Дейности по наемане и предоставяне на работна сила;

Код 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации;

Код 86 Хуманно здравеопазване;

Код 90 Артистична и творческа дейност;

Код 91 Други дейности в областта на културата;

Сектор U Дейности на екстериториални организации и служби;

 

Икономически сектори, основаващи се на високите технологии

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти;

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти;

Код 30.3 Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели;

Код 59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

Код 60 Радио- и телевизионна дейност;

Код 61 Далекосъобщения;

Код 62 Дейности в областта на информационните технологии

Код 63 Информационни услуги;

Код 72 Научноизследователска и развойна дейност;

 

Икономически сектори, основаващи се на ИКТ

Код 26.1 Производство на електронни елементи и печатни платки;

Код 26.2 Производство на компютърна техника;

Код 26.3 Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника;

Код 26.4 Производство на битова електроника;

Код 26.8 Производство на магнитни и оптични носители, незаписани;

Код 46.5 Търговия на едро с компютърна и комуникационна техника;

Код 58.2 Издаване на програмни продукти;

Код 61 Далекосъобщения;

Код 62 Дейности в областта на информационните технологии;

Код 63.1 Обработка на данни, хостинг и подобни дейности; web- портали;

Код 95.1 Ремонт на компютърна и комуникационна техника;

 

Преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда

Код 30 Производство на превозни средства, без автомобили

Код 10 Производство на хранителни продукти

Код 11 Производство на напитки

Код 12 Производство на тютюневи изделия

Код 26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти

Код 27 Производство на електрически съоръжения

Код 17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон

Код 33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

Код 20 Производство на химични продукти

Код 21 Производство на лекарствени вещества и продукти

Код 23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини

Код 24 Производство на основни метали

Код 19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

За да удостоверят икономическата си дейност, всички кандидати/партньори по процедурата следва да представят към проектните предложения актуално Удостоверение за код на основната икономическа дейност и допълнителна икономическа дейност (ако е приложимо), издадено от Националния статистически институт (въз основа на данни за предходната приключила финансова година).

IV. Допустими дейности

1.    Включване на неактивни/безработни лица в специфични за конкретното работно място обучения.

2.    Включване на успешно завършилите обученията неактивни/безработни лица в несубсидирана заетост при работодател.

3.    Включване в специализирани чуждоезикови обучения за съответните позиции на неактивни и/или безработни и/или заети лица.

4.    Включване на заети лица в специфични за конкретното работно място обучения.

Максимално допустимата стойност на безвъзмездната финансова помощ, за един обучаемобщо за всички обучения не може да надхвърля 3 000 лв.

ВАЖНО!

Под „специфично обучение“ се има предвид обучение, което включва подготовка, която е пряко и главно приложима към настоящата или бъдещата длъжност на работника в предприятието и която осигурява квалификация, която само в ограничена степен може да се използва в други предприятия или области на дейност. Подобни обучения попадат извън обхвата на системата за професионално образование и обучение.Предвиденото/ите обучение/я трябва да съответстват на установените нужди на работодателите и да са с насоченост към упражняваната сфера на дейност на предприятието, както и към бъдещата длъжност, на която се предвижда да бъде назначено лицето в предприятието. Обучението трябва да бъде свързано с придобиване на умения на служителите на съответните предприятия в области на подготовка, произтичаща от спецификите на производствения процес, приложима към бъдещата длъжност на работника/служителя и квалификация, свързана с особеностите на дейността.

Дейност 2. Включване на успешно завършилите обученията неактивни/ безработни лица в несубсидирана заетост при работодател е задължителна в случай, че в целевата група по проекта са включени неактивни/безработни лица. За наемането на неактивните и безработни лица, включени в заетост по проекта, ще бъдат предоставени стимули на работодателите за период до 6 месеца – покриване на всички дължими вноски за сметка на работодателите, съгл. изискванията на КТ и КСО, изчислени на база на МОД за съответната длъжност.

ВАЖНО!

Кандидатът се задължава да запази заетостта на поне 50% от представителите на целевата група, включени в операцията и успешно завършили обученията за период от 6 месеца след приключване на проекта.

По настоящата програма допълнително са допустими:

5. Разходи за организация и управление (възнагражденията на персонала по администриране на проекта – ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните и др. разходи, свързани с управлението на проекта) в размер на 10 % от допустимите преки разходи по проекта.

V. Допустими целеви групи

Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

– неактивни и безработни лица до 29 г. вкл.

и/или

– заети лица

За целите на настоящата процедура, лица наети на граждански договор няма да се считат за заети лица в предприятията кандидат/партньор/и.

За целите на настоящата процедура се приема, че заетите лица включват наетите и самонаетите лица на 15 и повече навършени години.

Наети лица – това са лицата, извършващи в обществения сектор или за частен работодател работа, за която получават възнаграждение под формата на работна заплата.  В наетите лица се включват лица, работещи по трудово правоотношение.

Самонаети лица – това са лицата, които сами или в съдружие с други лица извършват стопанска дейност, работят на свободна (частна) практика, работят под аренда или извършват самостоятелно друга дейност, като не наемат на работа други лица.

Новонаетите неактивни и безработни лица до 29 г. вкл. следва да се назначат в съответствие с длъжностите по НКПД 2011.