Проекти и програми

"Хоризонт 2020" Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)

20.07.2017

Краен срок за Фаза 1: 08 ноември 2017 г.

 

            "Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е атрактивна схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации и алтернативни иновативни решения на важни икономически и социални проблеми с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар.

            Всяка една фирма, която попада в категория МСП (микро, малко или средно предприятие) все още може да кандидатства самостоятелно директно към ЕК за финансиране във финалния прием на програмата. Няма ограничения по отношение сферата на дейност.

            Първоначално се подава проект, който по същество е кратък бизнес план, като целта е оценка на икономическия и пазарен потенциал на идеята, която се лансира. Безвъзмездното финансиране започва от 50 000 евро първоначално и може да достигне до 2 500 000 евро. 

            Програмата съчетава в себе си, както мисията за разрешаване на ключови проблеми на ЕС в социален аспект, така и цели положителни бизнес резултати за икономиката на ЕС. Програмата е фокусирана към бизнес организациите, т.е. става дума за бизнес иновация, а не за иновация в научния смисъл на думата, което по никакъв начин не изключва научните иновации, дори напротив- те са високо ценени и имат своето място в темите на програмата, но отново от ключово значение за тях ще е как е поставена бизнес концепцията за развитието на иновацията.

 

            ЦЕЛ на програмата: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.

            БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на територията на държава членка на ЕС или асоциирана страна, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.

            ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро

            ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 70% (изключение - организации с нестопанска цел – до 100%)

            КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2.

            ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията:

✓ Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес план.

✓ Във Фаза 1 се допускат предпроектни проучвания за проверка на технологичната, практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са например – оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност на потребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.

✓ Допуска се кандидатстване и директно за Фаза 2.

✓ Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете.

            ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика:

✓ Изпълняват се иновативни дейности като – демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Предложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните изследвания).

✓ Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в рамките на 0.5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.

✓ Менторство и обучение (coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете. ФАЗА 3: Комерсиализация

✓ Подкрепа за представянето на пазара и експлоатация. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане на пазара.

✓ Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация чрез местните офиси.

Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2016 – 2017:

✓ Информационни технологии (open disruptive).

✓ Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.

✓ Биотехнологични индустриални процеси.

✓ Космически изследвания.

✓ Медицинска диагностична апаратура и биомаркери.

✓ Хранително-вкусова промишленост - преработка и производство на екологични храни.

✓ Синя икономика - аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм.

✓ Транспорт, градска мобилност

✓ Ниско въглеродни енергийни системи.

✓ Доставка на суровини.

✓ Градска (урбанистична) инфраструктура.

✓ Иновации в бизнес модела.

✓ Иновативни приложения за електронно правителство. V. Кой може да участва?

✓ Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори).

✓ Кандидати със седалище в ЕС и в страните, асоциирани с „Хоризонт 2020”.

✓ Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум. VI. Защо трябва да се участва?

✓ За да бъдете сред най-добрите в Европа.

✓ За да бъдете фактор на Европейско и глобално ниво.

✓ За да получите възможност за участие в бизнес/мениджмънт коучинг програми и семинари по линия на програмата.

✓ За да станете част от широка бизнес мрежа.

✓ За да имате възможност за получаване на по-нататъшно финансиране

В момента тече последният прием на проектни предложение по Х2020 и след това програмата ще бъде окончателно затворена. Към момента не се предвижда удължаване на сроковете, а екипът ни Ви насърчава да не чакате последния момент за кандидатстване с цел да се избегнат непредвидени преждевременни канселирания или технически проблеми със системата. 

Подробна информация тук: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_BG_KI0213413BGN.pdf