Проекти и програми

BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж"

28.02.2017

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа.

-  Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“

-  Компонент 2 “Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

С процедурата се цели да се подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:

∙ пазар на труда и качество на работните места;

∙ социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

∙ изграждане на административен капацитет в горните две области.

 

            Териториален обхват:

            За Компонент 1: На територията на държавите-членки на Европейския съюз.

За Компонент 2: На територията на държавите-членки на Европейския съюз, попадащи в региона на р. Дунав, съгласно Европейската стратегия за развитие на Дунавския регион: Германия (федерални провинции Баден-Вюртемберг и Бавария), Австрия, Словакия, Чехия, Унгария, Словения, Хърватия, Румъния и България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

 

Ø  Адаптиране и/или валидиране на социални иновации, които могат да са на база на иновативни модели, практики, услуги, продукти от други държави и/или пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели;

Ø  Повишаване на капацитета на партньорите и заинтересовани страни по отношение разработването, прилагането, мониторинга и оценката на добри практики и иновативни подходи чрез организация на семинари, работни дискусии и обучения с цел насърчаване обмена на опит, обмен на информация, добри практики и иновативни подходи между партньорите и другите заинтересованите страни;

Ø  Дейности за оценка на постигнатите резултати от гледна точка на приложимостта на неговите иновативни елементи.

Ø  Дейности за разпространение на постигнатите резултати (положителни и/или негативни), различни от описаните по-горе дейности за информация и комуникация

Ø  Изготвяне на специфични анализи и изследвания на опита на други държави- членки;

Ø  Изграждане на и/или включване в партньорски мрежи, туининг (побратимяване).

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Размер на безвъзмездната финансова помощ на проект:

·         минимум 50 000 лв.;

·         максимум  200 000 лв.

 Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

Сайтът на транснационалната платформа на ЕСФ помага на бенефициентите на Европейския социален фонд да създадат партньорства с организации от други страни-членки.

Сайтът е достъпен за широк кръг потребители, като профил могат да си направят, както представители на Управляващи органи и публични институции, така и потенциални бенефициенти.

Организациите могат да публикуват информация и да представят параметри, по които търсят партньори.

Адресът, на който ще може да бъде получена цялата налична информация, както и относно търсенето на партньори е http://ec.europa.eu/esf/transnationality.

На интернет страницата е налична следната информация:

·         База данни за търсене на партньори, в която можете да въведете подробности за Вашата организация и проектни идеи, а след това да намерите партньори,с които да реализирате транснационален проект;

·         Дискусионни форуми и общи въпроси, свързани с транснационалното сътрудничество в рамките на ЕСФ, както и технически въпроси относно функционирането на платформата;

·         Новини и информация за събития.

Инструкции за ползване на платформата можете да откриете на https://ec.europa.eu/esf/transnationality/content/quick-database-user-guide.