Проекти и програми

BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество"

28.02.2017

Краен срок: 03.04.2017 г., 17:30 часа

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество“, която има за цел да улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg.

Схемата  „Развитие на социалното предприемачество" финансира разходи за възнаграждения на новоназначени служители и разходи за оборудване (ДМА и/или ДНА) и услуги (до 40% от Разходите за персонал).

 

Прилагаме актуализирано резюме:

I. Обща информация за процедурата и допустимостта на кандидатите

Целта на настоящата процедура е да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

ВАЖНО:

За целите на настоящата процедура за определение за „социално предприятие“ се използва обхвата на дефиницията, посочена в чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1296/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година относно Програма на Европейския съюз за заетост и социални иновации („EaSI“) и за изменение на Решение № 283/2010/ЕС за създаване на Европейски механизъм за микрофинансиране за трудова заетост и социално приобщаване „Прогрес”, а именно:

„социално предприятие“ означава предприятие, независимо от правната му форма, което:

а) в съответствие със своя учредителен договор, устав или друг правен документ за създаването му, има за основна цел постигането на измеримо, положително социално въздействие, а не генерирането на печалба за своите собственици, членове и акционери, и което:

(i) предоставя услуги или стоки, които генерират социална възвръщаемост и/или

(ii) използва метод за производство на стоки или услуги, който въплъщава неговата социална цел;

б) използва своята печалба на първо място за постигането на основната си цел и е въвело предварително определени процедури и правила относно всяко разпределяне на печалба между акционери и собственици, което гарантира, че това разпределяне не накърнява основната цел; и

в) се управлява по предприемачески, отчетен и прозрачен начин, по-специално чрез включване в управлението на работници, клиенти и заинтересовани страни, засегнати от стопанската му дейност;

ВАЖНО:

В случай, че кандидатът посочи в Декларация Социално предприятие – Приложение VI, че ще създава ново социално предприятие, при одобрение на проектното предложение и сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ при представяне на първо междинно искане за плащане трябва да представи пред управляващия орган необходимите документи, които да удостоверят, че новосъздаденото социално предприятие попада в обхвата на горепосочената дефиниция.

По настоящата покана за подаване на проектни предложения, Кандидатът може да участва самостоятелно или в партньорство.

Допустими кандидати са:

§  Социално предприятие:

§  Работодател[1];

§  Специализирано предприятие на хора с увреждания;

§  Кооперация на хора с увреждания;

§  Община;

§  Район на община;

§  Доставчик на социални услуги;

§  Неправителствена организация.

Допустими са следните партньори (ако е приложимо):

§  Обучителни институции и организации;

§  Общини и райони на общини;

§  Доставчици на социални услуги;

§  Неправителствени организации.

 

II. Размер на безвъзмездната финансова помощ

Интензитет на помощта

100 %

 

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ

50 000 лева

391 166 лева

 

III. Допустими  дейности

Допустими са дейности, насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови[2]и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

1.    Психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост.

            Психологическо подпомагане включва основно техники за справяне със стреса и повишаване самооценката на включените в дейността представители на целевата група. Придобиване на умения за успешно справяне на работното място и/или адаптиране към работните условия.

2.    Социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика.

            В рамките на тази дейност следва да бъдат включени мерки насочени към поощряване участието на лицата в социалния и професионалния живот съобразени със спецификите на всеки отделен случай. Това може да бъде постигнато чрез (но не само):

§  Развитие на умения за общуване и работа в група;

§  Развитие на различни навици и умения за живот;

§  Придружаване и подкрепа в процеса на обучение и/или по време на работа;

§  Организиране на свободното време, отдих и развлечения (в т.ч. културни и разлвекателни дейности, любителски и професионален спорт и др.);

§  Професионално ориентиране, подкрепа за формиране на трудови навици, съдействие за намиране на подходяща работа;

§  Дейности, които поощряват автономността и независимостта (помагате на лицето да поддържа личната си автономност, помагате на лицето да осъзнае индивидуалните си способности и ресурси, помагате на лицето да намира собственото си жизнено пространство).

§  Разработванене на индивидуални трудови, терапевтични и интеграционни програми за хората от целевите групи и тяхното прилагане.

 

3.    Предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания.

            За целите на настоящата дейност под „обучение“ се разбира:

            3.1. Професионално обучение, пряко свързано със съответното работно място, което се осъществява в съответствие с изискванията на Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).

            „Обучението се извършва в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към упражняваната сфера на дейност и професия, както и към длъжността, която се предвижда да заеме лицето.

            3.2. Предоставяне на обучение по ключови компетентности, съгласно Европейската квалификационна рамка. По дейност 3 се допускат обучения единствено по ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност” и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности“.

            Обучението се извършва в съответствие с установените нужди на работодателите и с насоченост към упражняваната сфера на дейност и професия, както и към длъжността, която се предвижда да заеме лицето. Не е допустимо предоставяне на обучение по ключови компетентности по проекта на съществуващ персонал.

4.    Оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост, тяхното адаптиране за лица с увреждания;

5.    Предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;

            Обученията по тази дейност следва да са единствено по професии и специалности включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието и науката и следва да отговарят на изискванията по специалност „Стопанско управление и администрация“ и могат да бъдат по следните професионални направления и специалностите към тях:

§  код 341 – „Търговия на едро и дребно“;

§  код 342 – „Маркетинг и реклама“;

§  код 343 – „Финанси, банково и застрахователно дело“;

§  код 344 – „Счетоводство и данъчно облагане“;

§  код 345 – „Администрация и управление“;

§  код 346 – „Секретарски и административни офис дейности“;

§  код 347 – „Трудов живот“.

6.    Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца – ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Кандидатът следва да осигури заетост за период до 12 месеца на лица от допустимата целева група. Трудовите и осигурителните отношения на наетите в рамките на проекта лица от работодателя, се уреждат при условията на българското трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение

В дейността могат да бъдат включени единствено новонаети лица от целевата група.

7.    Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;

            В рамките на дейността следва да бъдат включени мерки за определяне на потребителските потребности и нагласи, вкл. проучване на съществуващия пазар за съответните стоки и/или услуги, които кандидатът предоставя. Анализ на възможните начини за продажба. Изследване на ценовите равнища. Прогнозиране на търсенето и развитието на пазара за дадена стока/услуга и др.

8.    Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

            В рамките на дейността следва да се реализират мерки, свързани с организиране и/или участие в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на кандидата и предоставяните стоки и/или услуги. За целите на изпълнението може да се използват различни комуникационни канали – интернет, електрнонни и, печатни издания и др.

            IV. Допустими разходи

1.    Разходи за персонал

§  Разходи за трудови възнаграждения и всички дължими осигурителни вноски, начислени за сметка на осигурителя върху договореното възнаграждение по реда на КТ или ЗДСл на всяко лице, включено в заетост при работодател – в размер на 100 % от сумата на минималния осигурителен доход за съответната длъжност(по професии в съответствие с НКПД 2011 г.) и всички дължими вноски за сметка на работодателя, съгласно изискванията на КТ и КСО, за период до 12 месеца.

2.    Разходи за оборудване (ДМА и/или ДНА) и услуги (до 40% от Разходите за персонал)

§  Разходи за материали и консумативи – следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно описани и обосновани в дейностите по проектното предложение.

§  Разходи за обзавеждане, оборудване и стопански инвентар – следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените

§  Разходи за нематериални активи – следва да са пряко свързани с финансираните дейности и необходими за постигане на поставените цели, както и подробно описани и обосновани в дейностите по проектното предложение.

§  Разходи за наем – могат да бъдат бюджетирани разходи за наем на помещение, на зали, оборудване и други, пряко свързани и необходими за изпълнение на проектните дейности;

§  Разходи за експертизи, наблюдения, проучвания, анализи и изследвания, оценки, пряко свързани и необходими за подготовката и осъществяването на проектните дейности;

§  Разходи за обучения, конференции, семинари, пряко свързани и необходими за изпълнението на дейностите по проекта;

§  Режийни разходи, в т.ч. ток, вода, телефон, отопление и др.;

§  Разходи, произтичащи от договори за изработка/услуга или договори за поръчка, неквалифицирани другаде;

§  Разходи за трудова медицина за лицата включени в заетост за срок не по-дълъг от срока на изпълнение на проектните дейности – допустими са единствено, в случай че са надлежно обосновани и описани в дейностите по проекта.

§  Разходи за управление

            V. Допустими целеви групи

            Допустими целеви групи по настоящата процедура са:

§  Лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица[3];

§  Хора с увреждания;

§  Представители на различни общности, заети в социалните предприятия, кооперации и специализирани предприятия за хора с увреждания;

§  Лица, заети в институции и организации, свързани със социалното предприемачество.

           

 

[1] „Работодател“ е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние и за изпращане за изпълнение на работа в предприятие ползвател;

[2] За целите на настоящата процедура разширяване на дейността на вече съществуващи социални предприятия означава, когато съответната организация вече има/функционира като социално предприятие, независимо от това дали ще доразшири настоящата дейност на социалното предприятие чрез наемането на нови лица и/или ще се насочи към развиване на нова дейност в социалното предприятие.

Създаване на ново социално предприятие означава новосформирана и/или неразвиваща дейност като социално предприятие до този момент организация, която ще създаде социално предприятие в структурата на организацията кандидат чрез настоящата процедура и то ще започне да функционира като такова чрез настоящото проектно предложение. Не се считат за нови социални предприятия нови юридически лица създадени след сключването на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

[3] За целите на процедурата това са: безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, в които се включват: безработни младежи; безработни младежи с трайни увреждания; безработни младежи от социални заведения, завършили образованието си; продължително безработни лица; безработни лица с трайни увреждания; безработни лица – самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст; безработни лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; безработни над 50-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; други групи безработни лица.