Проекти и програми

BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество“

28.02.2017

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обяви процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.020 „Подкрепа за предприемачество”.

С настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се цели:

  • Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
  • Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
  • Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

            Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР за стартиращи предприемачи и постигане на заетост чрез самонаемане, като се предвижда тя да подготви крайни получатели на предвидените финансови инструменти по ОПРЧР и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020)

https://eumis2020.government.bg