Проекти и програми

Проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда

30.01.2017

Краен срок за проекти със социална насоченост: 14.03.2017 г., 17:30 часа

 Краен срок за проекти със стопанска насоченост: 04.05.2017 г., 17:30 часа

 

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда.

Участници в конкурса могат да бъдат специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Проектите се изготвят  по Методика съгласно  чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания / ЗИХУ/ и чл. 20, ал1. от Правилника за прилагане на ЗИХУ.

1. По Глава втора от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със социална насоченост/ с максимален размер на субсидията за проект : 40 000 лв.

2. По Глава трета от Методиката по чл.28, ал.2 от ЗИХУ /проекти със стопанска

Насоченост/ с максимален размер на субсидията за проект: 80 000 лв.

Проектните предложения се подават в деловодството на Агенция за хората с увреждания на адрес: гр. София -1233, ул.”Софроний Врачански” №104-106 или по пощата с обратна разписка с пощенско клеймо, не по-късно от крайния срок за подаване на проектите за конкурса - 17.30 часа на 14.03.2017 г. за проекти със социална насоченост и 17.30 часа на 04.05.2017 г. за проекти със стопанска насоченост.

Проектите се подават на хартиен носител – в три екземпляра и електронен носител (формуляр и бюджет) - в един екземпляр.

Всички специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания, които желаят да кандидатстват пред Агенция за хората с увреждания, с проекти със социална и/или със стопанска насоченост съгласно чл. 28, ал.2 от ЗИХУ могат да подават конкурсните си предложения и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис на официалния електронен адрес на АХУ - ahu@mlsp.government.bg , в сроковете упоменати по-горе.

Конкурсната документация  можете да намерите в Интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания: http://ahu.mlsp.government.bg/  рубрика: Проекти и програми, Работодатели по чл. 28 от ЗИХУ.