Проекти и програми

Процедура на подбор на проекти № BG16RFOP002-2.009 "Развитие на клъстери в България"

17.01.2017

Краен срок: 17:30 часа на 28 април 2017 г. 
 

            Основната цел на процедурата е предоставяне на подкрепа за коопериране и създаване на клъстери в България, развитие на капацитета и интернационализацията на вече създадени такива като фактор за повишаване на конкурентоспособността и бизнес развитието.
           

Компонент 1: Изграждане и подкрепа за организационно-административно укрепване на клъстера

Компонент 2: Коопериране, създаване на сътрудничества и интернационализация

Компонент 3: Развитие на споделени инфраструктура и ноу-хау

            Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bgи на  Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове: www.eufunds.bg.

            Според структурата на процедурата преди подаване на проектните предложения пред УО е задължително да бъде извършено категоризиране на клъстера от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Крайният срок за подаване на документи за категоризиране пред ИАНМСП е 30.01.2017 г.

 

            За повече информация: http://www.eufunds.bg/novini/item/16211-uo-na-opik-obyavyava-protzedura-za-podbor-na-proekti-bg16rfop002-2-009-razvitie-na-klasteri-v-balgariya