Проекти и програми

„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси

17.01.2017

Краен срок: 05.04.2017 г., 17:30 часа

 

 Отворена за кандидатстване е схема „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ (ОПРЧР). 

Процедурата се реализира в два компонента:

·         Компонент 1 „Транснационални партньорства за заетост и растеж“;

·         Компонент 2 „Дунавски партньорства за заетост и растеж“.

Целта на процедурата е да подобри междурегионалното и транснационалното сътрудничество между партньори от страни-членки на ЕС, чрез трансфер и въвеждане на социални иновации, добри практики, партньорски подходи към намиране на решения за общи проблеми, изграждане на специфични умения за партньорство и др., в следните  области:

 

Ø  пазар на труда и качество на работните места;

 

Ø  социално включване и борба с бедността, здравеопазване, равни възможности и недискриминация, условия на труд;

 

Ø  изграждане на административен капацитет в горните две области.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 20 000 000 лв.

 

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: esf.bg и https://eumis2020.government.bg/

 

Проектните предложения следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg