Проекти и програми

Нов прием на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”

15.12.2016

Агенцията по заетостта стартира на 28.11.2016 г. нов прием на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема „Младежка заетост”. Заявките могат да се подават за безработни младежи, регистрирани в бюрата по труда само и единствено на територията на София-град. Новият прием е в резултат на наличния свободен ресурс по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ), чрез който се финансират дейностите по схемата за София-град.

Работодателите имат възможността да подават заявки за разкриване на нови работни места в цялата страна, но безработните младежи, които могат да се възползват от тях по схемата,  следва да бъдат регистрирани и насочени от бюрата по труда на територията само на София-град.

Срокът за кандидатстване по схема „Младежка заетост” е до изчерпване на финансовия ресурс. Всички документи ще се обработват по реда на тяхното постъпване.

Необходимият за кандидатстване пакет от документи може да изтеглите от https://www.az.government.bg/pages/ophrd-2014-2020-procedura-mladezhka-zaetost/