Проекти и програми

Програма „Еразъм+“

25.11.2016

Краен срок за кандидатстване: различни за различните действия – от 2 февруари 2017 г. до 4 октомври 2017 г.

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“:

Ø  Ключово действие 1 (КД1) — Образователна мобилност за граждани:
— Мобилност за граждани в областта на образованието, обучението и младежта
— Стратегически проекти, свързани с ЕДС
— Мащабни събития, свързани с Европейската доброволческа служба
— Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“

Ø  Ключово действие 2 (КД2) — Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики:
— Стратегически партньорства в областта на образованието, обучението и младежта
— Алианси на познанията
— Изграждане на капацитет в областта на висшето образование
— Изграждане на капацитет в областта на младежта

Ø  Ключово действие 3 (КД3) — Подкрепа за реформиране на политиката:
— Структуриран диалог: срещи между младежи и лица, отговорни за вземането на решения в областта на младежта

Ø  Дейности „Жан Моне“:
— Катедри „Жан Моне“
— Модули „Жан Моне“
— Центрове за високи постижения „Жан Моне“
— Подкрепа по инициативата „Жан Моне“ за сдружения
— Мрежи „Жан Моне“
— Проекти „Жан Моне“

Ø  Спорт:
— Партньорства за сътрудничество
— Малки партньорства за сътрудничество
— Европейски спортни събития с нестопанска цел

Всички публични или частни органи, които осъществяват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране по програма „Еразъм+“. Освен това групи от млади хора, които участват в работа с младежи, но не непременно в рамките на младежка организация, могат да кандидатстват за финансиране за образователна мобилност за млади хора и за специалисти, работещи с младежи, както и за стратегически партньорства в областта на младежта.

Общият бюджет, предвиден за настоящата покана за представяне на предложения, възлиза на 2 157,1 милиона евро:
            – Образование и обучение: 1 905,4 милиона евро
            – Младеж: 209,1 млн. Евро
            – „Жан Моне“: 10,8 млн. Евро
            – Спорт: 31,8 млн. Евро

Повече информация: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2016_386_R_0009