Проекти и програми

Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

18.10.2016

"Хоризонт 2020" (и конкретно в частта си „Инструмент за МСП”) е схема на ЕС за финансиране на проекти за бизнес иновации с голям икономически потенциал за успешна пазарна реализация на европейския и международен пазар. 

Bсяка една фирма, която попада в категория МСП (микро, малко или средно предприятие) може да кандидатства самостоятелно за финансиране. Няма ограничения по отношение на сфера на дейност. 

Първоначално се подава проект, който по същество е кратък бизнес план, като целта е оценка на икономическия и пазарен потенциал на идеята, която се лансира.     Безвъзмездното финансиране започва от 50 000 евро първоначално и може да достигне до 2 500 000 евро. От цялостната стойност на конкретен проект безвъзмездното финансиране е 70%. 

Под иновация се разбира нова или различна от наличните идея/процес/организация/ продукт/услуга, с висок бизнес потенциал и реална възможност за пазарно проникване и високи резултати на европейския пазар. Програмата е фокусирана към бизнес организациите, т.е. става дума за бизнес иновация, а не за иновация в научния смисъл на думата. 

Програмата е отворена за кандидатстване, като има няколко междинни срока за подаване на проектни предложения. 

Подаването на проекти по програмата се извършва чрез онлайн базирана система за Европейската комисия след регистрация на профил и система и подаване на апликационна форма и придружаващи документи. Bсички проекти се подават, оценяват и финансират директно от ЕК в Брюксел. По тази схема няма посредничество на български институции. 

 

Резюме на Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“

Финансиране на иновативни проекти по мярка „Инструмент за МСП” (SME instrument)


I.             Какво представлява „Хоризонт 2020”?

 

 

 „Хоризонт 2020” е новата рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации за периода 2014-2020г.

 Главната цел на програмата е да стабилизира финансовата и икономическата система и да създаде възможности за икономически растеж.

 Управляващ орган е Европейска комисия на ЕС, Главна дирекция „Изследване и иновации”.

 Общ бюджет на процедурата: 79 млрд. евро.

Акцентът са иновациите. Програмата дефинира 6 вида иновации:

 

II.            Какво представлява „Инструмент за МСП”?

 

Програма за финансиране на МСП в рамките на „Хоризонт 2020” – катализатор за въвеждане на пазара на обещаващи технологични и нетехнологични иновации.

Единствената досега схема на ЕС за самостоятелно кандидатстване от една компания.

Не се изключва НИРД, но фокусът е върху разработката на убедително търговско предложение.

Използван е опита на САЩ: Small Business Innovation Research (Програма на Американския национален институт по здравеопазване и Американския национален институт за рак – за стимулиране технологичните иновации в частния сектор с потенциал за комерсиализация).

§  За високо рискови иновативни идеи с голям пазарен потенциал.

§  За малки, но перспективни проекти (от 0,5 до 2,5 милиона евро) за самостоятелно участие или за партньорство.

§  За всички видове иновативни МСП и от всички сектори.

§  За добре подготвени бизнес планове за инвестиции във всички видове иновации.

 

III.          Параметри на „Инструмент за МСП”:

 

ЦЕЛ: Иновативните МСП в Европа да достигнат до пазара чрез интензивно подпомагане в трите фази на иновационния процес.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Всички видове иновативни МСП на територията на държава членка на ЕСили асоциирана страна, показващи силна амбиция да се развиват, растат и интернационализират.

ОБЩ БЮДЖЕТ: 3 млрд. Eвро

ИНТЕНЗИТЕТ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ: до 70% (изключение – организации с нестопанска цел – до 100%)

КАНДИДАТСТВАНЕ: Инструментът за МСП се състои от три различни фази, включително и тренинг и обучения за бенефициентите. Участниците могат да кандидатстват за Фаза 1 с намерение да кандидатстват и по Фаза 2 на по-късен етап или директно за Фаза 2.

 

ФАЗА 1: Предпроектна оценка и анализ на концепцията

Предпроектно проучване за проверка на технологичната/практическа и икономическа стабилност на иновативната идея/концепция. Финансиране – еднократно до 50 000 евро при продължителност на проекта до 6 месеца. Кандидатства се с първоначален бизнес план основан на предложената иновационна идея/процес/услуга/продукт. Резултат – разработен подробен бизнес план.

Във Фаза 1 се допускат предпроектни проучвания за проверка на технологичната, практическа и икономическа жизнеспособност на иновационна идея/концепция/продукт/услуга, която трябва да се отличава със значителна новост за индустриалния сектор, в който е представена и би могла да намери приложение на Европейския пазар. Проектната идея може да бъде свързана с нов продукт, процес, дизайн, услуга, технология или да води до ново приложение на пазара на съществуваща технология/процес/услуга. Основните допустими дейности за Фаза 1 са например  оценка на риска, проучване на пазара, ангажираност напотребителя, проучване с цел защита интелектуална собственост (IP) управление на проектната идея, разработване на иновационна стратегия, търсене на партньори, приложимост на концепцията и др.

Допуска се кандидатстване и директно за Фаза 2.

Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 1 (до три дни) като допълнение към грантовете.

 

ФАЗА 2: НИРД, прототип, пазарна реплика

Изпълняват се иновативни дейности като – демонстрации, тестване, създаване на прототипи, пилотно внедряване и довеждане на иновативната идея до индустриална готовност и представяне на пазара. Предложението трябва да е основано на разработения във Фаза 1 (или от друго място) подробен бизнес план + да съдържа първи комерсиализационен план.Финансиране – до 70% (или до 100% за силно застъпени научните изследвания).

Подходящо искане за финансиране на проектно предложение в рамките на 5 – 2.5 млн. евро, при продължителност на проекта 12-24 месеца.

Менторство и обучение(coaching) – на всеки одобрен бенефициент през Фаза 2 (до 12 обучителни дни) като допълнение към грантовете.

 

ФАЗА 3: Комерсиализация

Подкрепа за представянето на пазара и експлоатация. Няма директно финансиране, но МСП може да се възползва от непряката подкрепа по „Хоризонт 2020” (достъп до рисково финансиране, заеми, гаранции, обществени поръчки. допълване от COSMЕ). Резултат – успешно пускане на пазара.

Подкрепата е чрез Европейската мрежа за подкрепа на бизнеса (ЕМПБ) – информация чрез местните  офиси.

 

IV.          Области на отворените (обявени) покани по Инструмента за МСП за 2016 – 2017:

§  Информационни технологии (open disruptive).

§  Нанотехнологии, нови материали и производствени технологии.

§  Биотехнологични индустриални процеси.

§  Космически изследвания.

§  Медицинска диагностична апаратура и биомаркери.

§  Хранително-вкусова промишленост – преработка и производство на екологични храни.

§  Синя икономика – аквакултури, океански ВЕИ, морски минерални ресурси и биотехнологии, морски, брегови и круизен туризъм.

§  Транспорт, градска мобилност

§  Ниско въглеродни енергийни системи.

§  Доставка на суровини.

§  Градска (урбанистична) инфраструктура.

§  Иновации в бизнес модела.

§  Иновативни приложения за електронно правителство.

 

V.           Кой може да участва?

§  Като водеща (управляваща проекта) организация се приема само МСП (изключени са изследователските центрове, университетите или големи фирми, но те могат да са партньори)

§  Кандидати със седалище в ЕС и в страните, асоциирани с „Хоризонт 2020”.

§  Едно МСП може да кандидатства самостоятелно като единствен кандидат или заедно с един или повече други МСП в консорциум.

 

VI.          Защо трябва да се участва?

§  За да бъдете сред най-добрите в Европа.

§  За да бъдете фактор на Европейско и глобално ниво.

§  За да получите възможност за участие в бизнес/мениджмънт коучинг програми и семинари по линия на програмата.

§  За да станете част от широка бизнес мрежа.

§  За да имате възможност за получаване на по-нататъшно финансиране.

 

VII.        Кaкво се взима предвид при оценката?

§  Иновацията да има ясен пазар.

§  Иновацията да е лесна за ползване от потребителите и за въвеждане в производство или за използване от фирмата.

§  Иновацията да е реализуема, възможна и да е по-добра от съществуващите подобни решения.

 

VIII.       Кои са главните критерии за оценка?

§  Влияние/Въздействие – най-важният критерий.

§  Научно и технологично ниво (ниво на иновативност).

§  Осъществяване/Изпълнение.

 

IX.          С какво е добре да разполага един успешен кандидат преди проекта?

  • Ясно дефинирана иновация с достатъчно доказателства за нивото и европейската й значимост и влияние върху икономиката.
  • С първоначален анализ на риска (технологичен, пазарен, финансов и анализ на целия екип) с оглед въвеждане на иновацията на пазара.
  • С вече тествана от потенциални потребители/клиенти иновация, чиято пазарна атрактивност може сравнително лесно да бъде обоснована в проекта.
  • Проектният екип е добре квалифициран и знае какви задачи изпълнява по Фаза 1 (свързани с технологични, пазарни, финансови и регулаторни аспекти, права върху ИС и др.)

 

X.           Обявени срокове за приемане на проекти за ФАЗА 1:

§  09.11.2016                             

§  15.02.2017                                      

§  03.05.2017     

                       

XI.          Как се кандидатства?

Кандидатстването се извършва по електронен път след успешна регистрация на организацията и попълване на формуляр на сайта на програмата.

 

За да бъде едно предприятие прието като МСП, то трябва да отговори на критериите заложени в програмата. За целта еднократно представител на предприятието регистрира фирмен профил в системата на Horizon 2020, попълва набор от въпроси, в резултат на което получава оценка ДА или НЕ.  http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

 

Ако едно предприятие е признато за МСП  в момента на кандидатстване и/или одобрение на проектното предложение, то се третира като МСП до края на проекта, независимо от това дали по време на изпълнение на проекта то се е разраснало и вече не е МСП. При успешна регистрация, фирмата получава персонален PIC код (това е индивидуален 7-цифрен код), който дава право на организацията да подава проектни предложения директно онлайн в системата ECAS https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?caller=%2Fcas%2Feim%2Fexternal%2Fregister.cgi

 

        Регистрация на организация в портала на Horizon 2020?

Проверявате дали вашата организация има създаден профил в портала http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register_sec.html

Ако нямата регистриран профил, създавате нов тук

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

– бутон “Register Organisation”. Този раздел е наличен и на български език.

Ако не можете да довършите регистрацията си в един ден, системата автоматично записва въведените данни, така че да можете, след като влезете в профила си (с индивидуална парола и име) да можете да въведете всички данни за организацията си.       

Валидиране на профила и потвърждаване на официално лице, което има правовото основание да предстaвлява организацията (Validation andLegal Entity Appointed Representative (LEAR) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/faq.html#f03