Проекти и програми

BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

15.07.2016

Краен срок: 19.00 часа на 12 октомври 2016 г. 

Основната цел на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност с цел постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката. Допустими за финансиране са следните дейности:
 

Елемент А „Инвестиции“:
            - Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ; и
            - ВСЯКА от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност;
 

Елемент Б „Услуги“:
            - Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ), свързан с и необходим за изпълнението на проекта;
            - Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
            - Извършване на енергиен одит по образец („обследване за енергийна ефективност”) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
            - Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А ;
            - Публичност и визуализация;
            - Одит на проекта.

Oбщият размер на безвъзмездната финансова помощ е 90 млн. евро.
Отделните проекти могат да получат между 50 хил. и 1.5 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ.