Проекти и програми

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

15.07.2016

Краен срок: 31.10.2016 г. 17:30 часа.

Управляващият орган на ОП РЧР 2014-2020 обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“

Настоящата процедура има за цел:

Ø  Разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда;

Ø  Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие и насърчаване участието на пазара на труда и възстановяване на трудовата активност на семейства с деца /включително с увреждания/;

Ø  Реализация на комплексни действия в посока улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез предоставяне на иновативни социални и здравни услуги;

Ø  Предоставяне на възможности за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

 

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 20 000 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:http://esf.bg/http://www.eufunds.bg/ и https://eumis2020.government.bg/

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) –https://eumis2020.government.bg.