Проекти и програми

Процедура за подбор на Местни инициативни групи (МИГ) и стратегии за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

19.04.2016

Краен срок: 31 май 2016 г., вкл. 
 

Максималният размер на общия публичен принос в бюджета на една стратегия за ВОМР от:

1. Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г.е в размер до левовата равностойност на:

а) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители (включително);

б) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с по-голямо население от посоченото в буква „а“.

2. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 760 000 евро;

3. Оперативна програма  „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на:

а) 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 10 000 до 15 000 жители;

б) 1 000 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с население от 15 001 до 45 000 жители включително;

в) 1 500 000 евро, когато местната инициативна група обхваща територия с над посоченото в буква „б“ население.

4. Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г. е в размер до левовата равностойност на 60 евро за 1 хектар при изпълнение на консервационни мерки, съгласно Националната приоритетна рамка за действие по НАТУРА 2000. Максималният размер на финансиране на една стратегия се определя в зависимост от размера на територията от мрежата НАТУРА 2000, за която се предвиждат инвестиционни дейности.

Максималната стойност на допустимите разходи за един проект, подпомаган по стратегията за водено от общностите местно развитие не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро

Бенефициенти:

Местни групи за действие, местни заинтересовани лица с проекти към стратегията за водено от общностите местно развитие

Дейностите по подмярката ще могат да бъдат изпълнявани за периоди до 6 месеца за местни общности, прилагали подхода ЛИДЕР (изпълнявали са проект по подмярка 431-2 или по подмярка 431-1 и мярка 41) и до 9 месеца за местни общности, не прилагали подхода ЛИДЕР през програмния период 2007 – 2013 г. 

Кандидатстването за одобрение на стратегии за водено от общностите местно развитие не е обвързано с прилагането на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“.

Повече информация: http://prsr.government.bg/index.php/bg/sections/l2/101