Проекти и програми

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 2014 - 2020

15.03.2016

ЦЕЛ НА ПРОЦЕДУРАТА

Целта на настоящата процедура е предоставяне на инвестиционна подкрепа на български МСП за подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от възобновяеми енергийни източници.

ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ

По настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на следните общи критерии:

-   Да отговарят на изискванията за микро, малки или средни предприятие, съгласно Закона за малките и средните предприятия, и

-   Да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, и

-   Да имат седалище в  Република България, и

-   Да имат сфера на дейност извън търговията и услугите, и

-   Да са пряко отговорни за изпълнението на дейностите по проекта, а не да действат в качеството на посредник, и

-   Да имат минимум 3 приключени финансови години (2013, 2014, 2015г.) преди датата на обявяване на настоящата процедура за подбор на проекти;

-   Да са реализирали нетни приходи от продажби през последните три приключени финансови години (2013, 2014, 2015г.) в зависимост от категорията на предприятието-кандидат.

ИНТЕЗИТЕТ И РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ

-   Процентът на финансиране по настоящата процедура е между  35%-70% в зависимост от територията, на която се изпълняват дейностите, категорията на предприятието и режима  на държавна помощ.

-   Размерът на безвъзмездната финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието:

Минимален размер: 50 000 лева,

Максимален размер 1 500 000лева.

 

ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

По настоящата процедура  ще се финансират следните дейности:

-   Придобиване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи, които допринасят за подобряване на енергийната ефективност на предприятието;

-    Извършване на строително-монтажни работи, които водят до намаляване на енергоемкостта на съществуващия сграден фонд на предприятията;

-   Придобиване на системи за отопление и охлаждане и/или производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

-   Консултантски услуги за извършване на енергиен одит.

ИНДИКАТИВЕН ГРАФИК ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА МАРТ-АПРИЛ 2016 г.

 

Забележка: Настоящите условия за кандидатстване са на основание одобрената Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. и са възможни промени при приемане на Насоките за кандидатстване по процедурата.